Complete Range of the Universal mtDNA Gene Pool and High Genetic Diversity in the Thai Dog Population.

Populacja psów w Azji Południowo-Wschodniej jest wyjątkowa pod względem posiadania praktycznie pełnego zakresu uniwersalnej puli genów mtDNA, a co za tym idzie, ma największą różnorodność genetyczną na świecie. Mimo to w tym regionie przeprowadzono ograniczone badania nad genetyką psów. Tutaj przedstawiamy pierwsze kompleksowe badanie podregionu w Azji Południowo-Wschodniej, analizujące 528 pz mtDNA dla 265 psów z Tajlandii, w kontekście psów z całego Starego Świata. Odkryliśmy, że Tajlandia była jedynym regionem na świecie, który ma pełny zakres uniwersalnej puli genów mtDNA, czyli wszystkie 10 podhaplogrup. W związku z tym statystyki dotyczące różnorodności należą do najwyższych, zwłaszcza w północnej Tajlandii, która miała wysokie wartości haplotypuróżnorodności i liczby haplotypów oraz najniższy wśród wszystkich regionów odsetek osobników z uniwersalnym haplotypem typu typ-derived (UTd).
  • Jak wcześniej zaobserwowano, różnorodność genetyczna jest wyraźnie niższa poza Azją Południowo-Wschodnią i zmniejsza się wraz z tendencją do najniższych wartości w zachodniej Eurazji.
  • Tak więc ograniczony region geograficzny Tajlandii ma wyraźnie wyższą różnorodność genetyczną niż znacznie większe regiony w zachodniej Eurazji, na przykład Azja Południowo-Zachodnia i Europa, które mają odpowiednio tylko pięć i cztery z 10 podhaplogrup.
  • W Tajlandii statystyki dotyczące różnorodności dla wszystkich czterech podregionów są zgodne z ogólnym wzorcem Azji Południowo-Wschodniej, ale Tajlandia Północna wyróżnia się dużym zróżnicowaniem w porównaniu z innymi regionami.
  • Wyniki te pokazują, że niewielka część Azji Południowo-Wschodniej posiada pełny zakres puli genów mtDNA i podkreślają wyjątkowy status genetyczny Azji Południowo-Wschodniej.
  • Wskazuje to, że dzisiejsze psy mogą wywodzić znaczną część swoich przodków z Azji Południowo-Wschodniej lub z blisko położonych regionów, co podkreśla Tajlandię jako region o szczególnym znaczeniu.
  • Biorąc pod uwagę dużą różnorodność genetyczną znalezioną w Tajlandii oraz fakt, że wiele sąsiednich regionów, np. Myanmar i Laos, nie zostało zbadanych pod kątem genetyki psów, możliwe jest, że duża część puli genów psów pozostaje nieodkryta. Wypełnienie tych pustych miejsc na mapie filogeograficznej będzie ważnym zadaniem dla przyszłych badań.
Dog Universal Reference cDNA-Oligo
Dog Universal Reference cDNA-Oligo

Ocena CTAD (cytrynian-teofilina-adenozyna-dipirydamol) jako  uniwersalnego  antykoagulanta u  psów .

Wykazano, że CTAD (cytrynian-teofilina-adenozyno-dipirydamol) jest niemal uniwersalnym antykoagulantem w medycynie ludzi i kotów, umożliwiającym większość analiz hematologicznych, koagulacyjnych i biochemicznych. Czterdzieści próbek krwi psa pobrano za pomocą CTAD, EDTA, heparyny i cytrynianu do analiz hematologicznych, biochemicznych i krzepnięcia. CTAD częściowo ogranicza agregację płytek krwi obserwowaną w rozmazach krwi EDTA. Próbki CTAD dały podobne i dobrze skorelowane wyniki dla większości zmiennych pełnej liczby krwinek, z wyjątkiem średniej objętości krwinki, która była umiarkowanie wyższa i średniego stężenia hemoglobiny w krwince, które było umiarkowanie niższe w CTAD niż w EDTA; Wskaźniki retikulocytów i płytek krwi były słabo skorelowane.
Osocze CTAD dało podobne wyniki jak cytrynian dla fibrynogenu, antytrombiny i D-dimerów oraz stosunkowo podobne wyniki dla czasu protrombinowego, ale czas częściowej tromboplastyny ​​po aktywacji był słabo skorelowany. Triglicerydy, cholesterol, glukoza, białka całkowite, fosforany, żelazo, aminotransferaza alaninowa, transferaza γ-glutamylowa i lipaza były podobne i dobrze skorelowane w osoczu CTAD i heparyny.
Mocznik, kreatynina, albumina, fosfataza alkaliczna, amylaza i aminotransferaza asparaginianowa wykazywały odchylenie od umiarkowanego do wyraźnego, ale zmienne te można było zmierzyć w osoczu CTAD, jeśli określono nowe przedziały referencyjne. Pomiary aktywności kinazy kreatynowej, potasu, chlorków i całkowitego dwutlenku węgla nie są zalecane w osoczu CTAD. CTAD jest potencjalnym kandydatem jako niemal uniwersalny antykoagulant do rutynowej hematologii, niektórych czynników krzepnięcia osocza i wielu zmiennych biochemicznych u psów. Ostateczne zalecenia będą wymagały zbadania nieprawidłowych próbek krwi psów.

Testy oparte na 16S rRNA do ilościowego wykrywania  uniwersalnych , swoistych dla ludzi, krów i  psów bakterii kałowych: podejście bayesowskie

Przedstawiamy projekt i walidację nowych testów TaqMan(R) do śledzenia źródła drobnoustrojów w oparciu o amplifikację sekwencji markerowych 16S rRNA kału z niehodowanych komórek z rzędu Bacteroidales. Testy zostały opracowane do wykrywania i zliczania niepunktowego źródła zanieczyszczenia kałem do zlewni. W ilościowym „uniwersalnym” teście Bacteroidales BacUni-UCD wykryto wszystkie badane próbki kału od ochotników (18 z 18), kota (7 z 7), psa (8 z 8), mewy (10/10), krowy ( 8/8), konie (8/8) i ścieki (14/14). Ludzki test BacHum-UCD w pełni rozróżniał próbki kału ludzkiego i krowiego, ale nie wykrył wszystkich próbek kału od ludzkich ochotników (12/18). Ponadto wykryto 12,5% psiego stolca (1/8), ale nie stwierdzono reaktywności krzyżowej z próbkami kału kota, konia lub mewy.
W przeciwieństwie do tego, wszystkie próbki ścieków były pozytywne pod względem markera BacHum-UCD, co potwierdza jego oznaczenie jako w 100% wrażliwe na identyfikację źródła mieszanych ludzi. Specyficzny dla krów test BacCow-UCD w pełni rozróżniał próbki kału krowiego i ludzkiego. Wykryto 38% końskiego kału (3/8), ale nie stwierdzono krzyżowej swoistości z żadną z innych badanych próbek kału zwierzęcego. Test dla psów BacCan-UCD w pełni rozróżniał próbki kału psa i krowy lub guano mewy i wykrył 62,5% próbek kału od psów (5/8). Wystąpiła pewna reaktywność krzyżowa z 22,2% wykryciem ludzkiego kału (4/18), 14,3% wykryciem kału kota (1/7) i 28,6% wykryciem próbek ścieków (4/14).
Po walidacji przy użyciu próbek kału zastosowano testy z pojedynczą ślepą próbą, aby dodatkowo wykazać skuteczność opracowanych markerów; wszystkie testy były czułe, powtarzalne i dokładne w oznaczaniu ilościowym mieszanych źródeł kału obecnych w próbkach wodnych. Wreszcie, nowe testy porównano z wcześniej opublikowanymi sekwencjami, co wykazało, że nowe metodologie są bardziej specyficzne i czułe. Korzystając z twierdzenia Bayesa, obliczyliśmy warunkowe prawdopodobieństwo, że cztery testy poprawnie zidentyfikują ogólne i specyficzne dla gospodarza zanieczyszczenie kałem w określonym zlewni w Kalifornii, dla której przeanalizowano 73 próbki wody.
Takie podejście pozwala na bezpośrednie porównanie skuteczności różnych metod MST, w tym opartych na metodologiach zależnych od bibliotek. W przypadku uniwersalnego markera BacUni-UCD prawdopodobieństwo wystąpienia zanieczyszczenia kałem po wykryciu markera wynosiło 1,00; prawdopodobieństwo obecności zanieczyszczenia specyficznego dla gospodarza wynosiło odpowiednio 0,98, 0,84 i 0,89 dla testu na ludziach HF160F, testu dla krów BacCow-UCD i testu dla psów BacCan-UCD. Zastosowanie tych znaczników powinno dostarczyć istotnych informacji, które pomogą w wysiłkach zmierzających do identyfikacji i kontroli źródeł zanieczyszczenia kałem uszkodzonych zlewni.

Wydzielanie kwasu po wagotomii i przepływ krwi przez błonę śluzową podczas stymulacji receptorów beta-adrenergicznych i  powszechna  sympatektomia chemiczna u  psów .

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu stymulacji receptorów beta-adrenergicznych, blokady alfa i eliminacji funkcji nerwu adrenergicznego na przepływ krwi w błonie śluzowej i wydzielanie kwasu u psów z przetoką żołądkową po wagotomii komórek okładzinowych (PCV). Izoprenalina hamowała stymulowane pentagastryną wydzielanie kwasu żołądkowego za pośrednictwem receptorów beta 1 w sposób niekonkurencyjny. Wpływ izoprenaliny był wyraźniejszy po wagotomii niż przed wagotomią i znacznie wyraźniejszy niż wpływ na wydzielanie kwasu żołądkowego stymulowane parasympatykomimetycznie (betanochol).

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Dog Normal Tissues

C4734565 Biochain 100 reactions 354 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Chicken Normal Tissues

C4C34565 Biochain 100 reactions 354 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Mouse Normal Tissues

C4334566 Biochain 100 reactions 354 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Rat Normal Tissues

C4434567 Biochain 100 reactions 354 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Monkey Normal Tissues

C4534565 Biochain 100 reactions 354 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Human Normal Tissues

C4234565 Biochain 100 reactions 354 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Dog Normal Tissues

C4734565-R Biochain 100 reactions 354 EUR

200UL "MAXYMUM RECOVERY" UNIVERSAL FIT REFERENCE TIPS

TR-222-C-L CORNING 1000/pk 297.6 EUR

200UL "MAXYMUM RECOVERY" UNIVERSAL FIT REFERENCE TIPS, RACKED

TR-222-C-L-R CORNING 960/pk 187.2 EUR

Chicken (Normal/Adult) Universal (pool of tissue cDNA)

CHUC-565 Alpha Diagnostics 10 rxn 498 EUR

amfiRivert cDNA Synthesis Platinum Master Mix, Oligo dT/Random Hexamer

R5600-050 GenDepot 50 rxns 282 EUR

amfiRivert cDNA Synthesis Platinum Master Mix, Oligo dT/Random Hexamer

R5600-100 GenDepot 2X50 rxns 457.2 EUR

amfiRivert cDNA Synthesis Platinum Master Mix, Oligo dT/Random Hexamer

R5600-200 GenDepot 4x50 rxns 789.6 EUR

amfiRivert cDNA Synthesis Platinum Master Mix, Oligo dT/Random Hexamer

R5600-500 GenDepot 10X50 rxns 1599.6 EUR

200UL YELLOW, STERILIZED UNIVERSAL FIT PIPET TIPS WITH REFERENCE LINES

TR-222-Y-R-S CORNING 960/pk 168 EUR

200UL "MAXYMUM RECOVERY" UNIVERSAL FIT REFERENCE TIPS, RACKED AND PRE-STERILIZED

TR-222-C-L-R-S CORNING 960/pk 230.4 EUR

200UL CLEAR MAXYMUM RECOVERY UNIVERSAL FIT PIPET TIPS WITH REFERENCE LINES

TR-222-C-L-STK CORNING 480/pk 162 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Chicken Normal Tissues

C4C34565-R Biochain 100 reactions 354 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Mouse Normal Tissues

C4334566-R Biochain 100 reactions 354 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Rat Normal Tissues

C4434567-R Biochain 100 reactions 354 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Monkey Normal Tissues

C4534565-R Biochain 100 reactions 354 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Human Normal Tissues

C4234565-R Biochain 100 reactions 354 EUR

Dog Adult Tissues Protein lysate, Universal

DOUL-4568 Alpha Diagnostics 1 mg 628.8 EUR

Universal Protein Lysate: Dog Normal Tissues

P4734565 Biochain 4x0.5 mg 483.6 EUR

Universal Protein Lysate: Dog Normal Tissues

P4734565-1 Biochain 2x0.5 mg 342 EUR

Universal RNA from Dog Normal Tissues

R4734565 Biochain 4x100 ug 753.6 EUR

Universal RNA from Dog Normal Tissues

R4734565-1 Biochain 2x100 ug 468 EUR

200UL CLEAR, MAXYMUM RECOVERY STERILE UNIVERSAL FIT PIPET TIPS WITH REFERENCE LINES

TR-222-C-STK-S CORNING 480/pk 158.4 EUR

Reference Electrode

HI-5313 Scientific Laboratory Supplies EACH 157.32 EUR

cDNA from Dog Normal Tissue: Bladder

C1734010 Biochain 40 reactions 451.2 EUR

cDNA from Dog Normal Tissue: Brain

C1734035 Biochain 40 reactions 451.2 EUR

cDNA from Dog Normal Tissue: Cecum

C1734089 Biochain 40 reactions 451.2 EUR

cDNA from Dog Normal Tissue: Esophagus

C1734106 Biochain 40 reactions 451.2 EUR

cDNA from Dog Normal Tissue: Heart

C1734122 Biochain 40 reactions 451.2 EUR

cDNA from Dog Normal Tissue: Kidney

C1734142 Biochain 40 reactions 451.2 EUR

cDNA from Dog Normal Tissue: Liver

C1734149 Biochain 40 reactions 451.2 EUR

cDNA from Dog Normal Tissue: Lung

C1734152 Biochain 40 reactions 451.2 EUR

cDNA from Dog Normal Tissue: Trachea

C1734160 Biochain 40 reactions 451.2 EUR

cDNA from Dog Normal Tissue: Pancreas

C1734188 Biochain 40 reactions 451.2 EUR

cDNA from Dog Normal Tissue: Rectum

C1734206 Biochain 40 reactions 451.2 EUR

cDNA from Dog Normal Tissue: Stomach

C1734248 Biochain 40 reactions 451.2 EUR

cDNA from Dog Normal Tissue: Testis

C1734260 Biochain 40 reactions 451.2 EUR

200UL CLEAR PRE-STERILIZED MAXYMUM RECOVERY UNIVERSAL FIT PIPET TIPS WITH REFERENCE LINES

TR-222-C-L-STK-S CORNING 480/pk 184.8 EUR

Oligo (dT) 18

BIO-38029 Bioline 27µg Ask for price

Oligo(dT)12

O1023-010 GenDepot 10ug 128.4 EUR

Oligo(dT)12

O1023-050 GenDepot 50ug 273.6 EUR

Oligo(dT)18

O1024-010 GenDepot 10ug 121.2 EUR

Oligo(dT)18

O1024-050 GenDepot 50ug 250.8 EUR

cDNA from Dog Normal Tissue: Skeletal Muscle

C1734171 Biochain 40 reactions 451.2 EUR

cDNA from Dog Normal Tissue: Small Intestine

C1734226 Biochain 40 reactions 451.2 EUR

Itraconazole Reference Standard

50R-R51211 Fitzgerald 50 mg 159.6 EUR

Milli-Q½ Reference

Z00QSV001 Scientific Laboratory Supplies EACH 8120.22 EUR

Elix½ Reference 3

ZRX0003T0 Scientific Laboratory Supplies EACH 5524.44 EUR

Elix½ Reference 5

ZRX0005T0 Scientific Laboratory Supplies EACH 6798.96 EUR

Elix½ Reference 10

ZRX0010T0 Scientific Laboratory Supplies EACH 7706.4 EUR

Elix½ Reference 15

ZRX0015T0 Scientific Laboratory Supplies EACH 8487.3 EUR

Universal platform

INC1112 Scientific Laboratory Supplies EACH 1265.4 EUR

Universal Attachment

MIX1320 Scientific Laboratory Supplies EACH 272.46 EUR

Oligo(dT)12-18

O1025-010 GenDepot 10ug 134.4 EUR

Oligo(dT)12-18

O1025-050 GenDepot 50ug 295.2 EUR

Oligo(dT)18 Primer

G140 ABM 1.0OD, 500 ¦Ìl, 10 ¦ÌM 129.6 EUR

Oligo(dT)15 (1DA)

S140 GeneOn 30 µg 55.2 EUR

ROX Reference Dye *50X fluorescence reference solution for PCR reactions*

400 AAT Bioquest 5 mL 222 EUR

ROX passive reference dye

29052 Biotium 5mL 234 EUR

hTransferrin Reference Antigen Concentrate

F037RAC Cygnus Technologies 1 ml 493.2 EUR

Fluorescein Reference Dye (100X)

F553 GeneOn 1 ml (10µM) 73.2 EUR

Fluorescein Reference Dye (100X)

F553L GeneOn 5x1 ml (50µM) 206.4 EUR

200UL CLEAR REFERENCE TIPS

TR-222-C CORNING 1000/pk 255.6 EUR

200UL YELLOW REFERENCE TIPS

TR-222-Y CORNING 1000/pk 255.6 EUR

Rox Passive Reference Dye

R1000-500 GenDepot 500ul 138 EUR

Mettler Inlab Reference Probe

PHE0346 Scientific Laboratory Supplies EACH 133.95 EUR

Milli-Q½ Reference A+

Z00QSVC01 Scientific Laboratory Supplies EACH 8453.1 EUR

Oligo Modification Phosphoramidite: 5'-FAM

AHP-CH-5FAM008 Allele Biotech 85mg Ask for price

Oligo Modification Phosphoramidite: 5'-FAM

AHP-CH-5FAM100 Allele Biotech 1000 mg Ask for price

Human TDP1 Assay Kit (Oligo)

TG1004-1 TopoGen 100 assays 523.2 EUR

Human TDP1 Assay Kit (Oligo)

TG1004-2 TopoGen 250 assays 672 EUR

Universal Detachment Solution

AD002 Neuromics 100 ml 177.6 EUR

Universal Neutralization Buffer

NB001 Neuromics 100 ml 162 EUR

Universal Spring Platform

H1000-P-SP Benchmark Scientific 1 PC 388.07 EUR

Universal qPCR Mixture

QPCR1000-UNIV Bio Basic 4X1.25ml 331.44 EUR

UNIVERSAL BEER AGAR

U21-100-10kg Alphabiosciences 10 kg 1828.8 EUR

UNIVERSAL BEER AGAR

U21-100-2kg Alphabiosciences 2kg 444 EUR

UNIVERSAL BEER AGAR

U21-100-500g Alphabiosciences 500 g 164.4 EUR

UNIVERSAL PREENRICHMENT BROTH

U21-101-10kg Alphabiosciences 10 kg 898.8 EUR

UNIVERSAL PREENRICHMENT BROTH

U21-101-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 242.4 EUR

UNIVERSAL PREENRICHMENT BROTH

U21-101-500g Alphabiosciences 500 g 109.2 EUR

Mains adaptor (universal)

ARG1248 Scientific Laboratory Supplies EACH 118.56 EUR

Grant Universal Tray

BAT4622 Scientific Laboratory Supplies EACH 275.88 EUR

Universal Spring Tray

BAT7177 Scientific Laboratory Supplies EACH 259.92 EUR

Universal Stratus Adapter

MIC6036 Scientific Laboratory Supplies EACH 445.74 EUR

Loopster Universal Disc

MIX1080 Scientific Laboratory Supplies EACH 171 EUR

Universal (Aluminum) Platform

MIX1322 Scientific Laboratory Supplies EACH 132.24 EUR

Universal Spring Platform

MIX7184 Scientific Laboratory Supplies EACH 738.72 EUR

Universal attachment IKA

SHA2210 Scientific Laboratory Supplies EACH 744.42 EUR

NBS Universal Platform

SHA4050 Scientific Laboratory Supplies EACH 1288.2 EUR

NBS Universal Platform

SHA4070 Scientific Laboratory Supplies EACH 934.8 EUR

NBS Universal Platform

SHA4232 Scientific Laboratory Supplies EACH 513 EUR

NBS Universal Platform

SHA4256 Scientific Laboratory Supplies EACH 628.14 EUR

NBS Universal Platform

SHA4272 Scientific Laboratory Supplies EACH 996.36 EUR

NBS Universal Platform

SHA4290 Scientific Laboratory Supplies EACH 1340.64 EUR
Zwierzęta poddano chemicznej sympatektomii z użyciem 6-hydroksy-dopaminy, fałszywego neuroprzekaźnika, który selektywnie niszczy adrenergiczne zakończenia nerwowe. Sympatektomia chemiczna zwiększyła stymulowane pentagastryną wydzielanie kwasu żołądkowego i ustabilizowała śluzówkowy przepływ krwi na poziomie sprzed wagotomii, ale ze zwiększonym stosunkiem przepływu krwi do wydzielania kwasu. Można stwierdzić, że układ nerwowy współczulny wpływa na czynność żołądka po wagotomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.