Complete Range of the Universal mtDNA Gene Pool and High Genetic Diversity in the Thai Dog Population.

Populacja psów w Azji Południowo-Wschodniej jest wyjątkowa pod względem posiadania praktycznie pełnego zakresu uniwersalnej puli genów mtDNA, a co za tym idzie, ma największą różnorodność genetyczną na świecie. Mimo to w tym regionie przeprowadzono ograniczone badania nad genetyką psów. Tutaj przedstawiamy pierwsze kompleksowe badanie podregionu w Azji Południowo-Wschodniej, analizujące 528 pz mtDNA dla 265 psów z Tajlandii, w kontekście psów z całego Starego Świata. Odkryliśmy, że Tajlandia była jedynym regionem na świecie, który ma pełny zakres uniwersalnej puli genów mtDNA, czyli wszystkie 10 podhaplogrup. W związku z tym statystyki dotyczące różnorodności należą do najwyższych, zwłaszcza w północnej Tajlandii, która miała wysokie wartości haplotypuróżnorodności i liczby haplotypów oraz najniższy wśród wszystkich regionów odsetek osobników z uniwersalnym haplotypem typu typ-derived (UTd).
  • Jak wcześniej zaobserwowano, różnorodność genetyczna jest wyraźnie niższa poza Azją Południowo-Wschodnią i zmniejsza się wraz z tendencją do najniższych wartości w zachodniej Eurazji.
  • Tak więc ograniczony region geograficzny Tajlandii ma wyraźnie wyższą różnorodność genetyczną niż znacznie większe regiony w zachodniej Eurazji, na przykład Azja Południowo-Zachodnia i Europa, które mają odpowiednio tylko pięć i cztery z 10 podhaplogrup.
  • W Tajlandii statystyki dotyczące różnorodności dla wszystkich czterech podregionów są zgodne z ogólnym wzorcem Azji Południowo-Wschodniej, ale Tajlandia Północna wyróżnia się dużym zróżnicowaniem w porównaniu z innymi regionami.
  • Wyniki te pokazują, że niewielka część Azji Południowo-Wschodniej posiada pełny zakres puli genów mtDNA i podkreślają wyjątkowy status genetyczny Azji Południowo-Wschodniej.
  • Wskazuje to, że dzisiejsze psy mogą wywodzić znaczną część swoich przodków z Azji Południowo-Wschodniej lub z blisko położonych regionów, co podkreśla Tajlandię jako region o szczególnym znaczeniu.
  • Biorąc pod uwagę dużą różnorodność genetyczną znalezioną w Tajlandii oraz fakt, że wiele sąsiednich regionów, np. Myanmar i Laos, nie zostało zbadanych pod kątem genetyki psów, możliwe jest, że duża część puli genów psów pozostaje nieodkryta. Wypełnienie tych pustych miejsc na mapie filogeograficznej będzie ważnym zadaniem dla przyszłych badań.
Dog Universal Reference cDNA-Oligo
Dog Universal Reference cDNA-Oligo

Ocena CTAD (cytrynian-teofilina-adenozyna-dipirydamol) jako  uniwersalnego  antykoagulanta u  psów .

Wykazano, że CTAD (cytrynian-teofilina-adenozyno-dipirydamol) jest niemal uniwersalnym antykoagulantem w medycynie ludzi i kotów, umożliwiającym większość analiz hematologicznych, koagulacyjnych i biochemicznych. Czterdzieści próbek krwi psa pobrano za pomocą CTAD, EDTA, heparyny i cytrynianu do analiz hematologicznych, biochemicznych i krzepnięcia. CTAD częściowo ogranicza agregację płytek krwi obserwowaną w rozmazach krwi EDTA. Próbki CTAD dały podobne i dobrze skorelowane wyniki dla większości zmiennych pełnej liczby krwinek, z wyjątkiem średniej objętości krwinki, która była umiarkowanie wyższa i średniego stężenia hemoglobiny w krwince, które było umiarkowanie niższe w CTAD niż w EDTA; Wskaźniki retikulocytów i płytek krwi były słabo skorelowane.
Osocze CTAD dało podobne wyniki jak cytrynian dla fibrynogenu, antytrombiny i D-dimerów oraz stosunkowo podobne wyniki dla czasu protrombinowego, ale czas częściowej tromboplastyny ​​po aktywacji był słabo skorelowany. Triglicerydy, cholesterol, glukoza, białka całkowite, fosforany, żelazo, aminotransferaza alaninowa, transferaza γ-glutamylowa i lipaza były podobne i dobrze skorelowane w osoczu CTAD i heparyny.
Mocznik, kreatynina, albumina, fosfataza alkaliczna, amylaza i aminotransferaza asparaginianowa wykazywały odchylenie od umiarkowanego do wyraźnego, ale zmienne te można było zmierzyć w osoczu CTAD, jeśli określono nowe przedziały referencyjne. Pomiary aktywności kinazy kreatynowej, potasu, chlorków i całkowitego dwutlenku węgla nie są zalecane w osoczu CTAD. CTAD jest potencjalnym kandydatem jako niemal uniwersalny antykoagulant do rutynowej hematologii, niektórych czynników krzepnięcia osocza i wielu zmiennych biochemicznych u psów. Ostateczne zalecenia będą wymagały zbadania nieprawidłowych próbek krwi psów.

Testy oparte na 16S rRNA do ilościowego wykrywania  uniwersalnych , swoistych dla ludzi, krów i  psów bakterii kałowych: podejście bayesowskie

Przedstawiamy projekt i walidację nowych testów TaqMan(R) do śledzenia źródła drobnoustrojów w oparciu o amplifikację sekwencji markerowych 16S rRNA kału z niehodowanych komórek z rzędu Bacteroidales. Testy zostały opracowane do wykrywania i zliczania niepunktowego źródła zanieczyszczenia kałem do zlewni. W ilościowym „uniwersalnym” teście Bacteroidales BacUni-UCD wykryto wszystkie badane próbki kału od ochotników (18 z 18), kota (7 z 7), psa (8 z 8), mewy (10/10), krowy ( 8/8), konie (8/8) i ścieki (14/14). Ludzki test BacHum-UCD w pełni rozróżniał próbki kału ludzkiego i krowiego, ale nie wykrył wszystkich próbek kału od ludzkich ochotników (12/18). Ponadto wykryto 12,5% psiego stolca (1/8), ale nie stwierdzono reaktywności krzyżowej z próbkami kału kota, konia lub mewy.
W przeciwieństwie do tego, wszystkie próbki ścieków były pozytywne pod względem markera BacHum-UCD, co potwierdza jego oznaczenie jako w 100% wrażliwe na identyfikację źródła mieszanych ludzi. Specyficzny dla krów test BacCow-UCD w pełni rozróżniał próbki kału krowiego i ludzkiego. Wykryto 38% końskiego kału (3/8), ale nie stwierdzono krzyżowej swoistości z żadną z innych badanych próbek kału zwierzęcego. Test dla psów BacCan-UCD w pełni rozróżniał próbki kału psa i krowy lub guano mewy i wykrył 62,5% próbek kału od psów (5/8). Wystąpiła pewna reaktywność krzyżowa z 22,2% wykryciem ludzkiego kału (4/18), 14,3% wykryciem kału kota (1/7) i 28,6% wykryciem próbek ścieków (4/14).
Po walidacji przy użyciu próbek kału zastosowano testy z pojedynczą ślepą próbą, aby dodatkowo wykazać skuteczność opracowanych markerów; wszystkie testy były czułe, powtarzalne i dokładne w oznaczaniu ilościowym mieszanych źródeł kału obecnych w próbkach wodnych. Wreszcie, nowe testy porównano z wcześniej opublikowanymi sekwencjami, co wykazało, że nowe metodologie są bardziej specyficzne i czułe. Korzystając z twierdzenia Bayesa, obliczyliśmy warunkowe prawdopodobieństwo, że cztery testy poprawnie zidentyfikują ogólne i specyficzne dla gospodarza zanieczyszczenie kałem w określonym zlewni w Kalifornii, dla której przeanalizowano 73 próbki wody.
Takie podejście pozwala na bezpośrednie porównanie skuteczności różnych metod MST, w tym opartych na metodologiach zależnych od bibliotek. W przypadku uniwersalnego markera BacUni-UCD prawdopodobieństwo wystąpienia zanieczyszczenia kałem po wykryciu markera wynosiło 1,00; prawdopodobieństwo obecności zanieczyszczenia specyficznego dla gospodarza wynosiło odpowiednio 0,98, 0,84 i 0,89 dla testu na ludziach HF160F, testu dla krów BacCow-UCD i testu dla psów BacCan-UCD. Zastosowanie tych znaczników powinno dostarczyć istotnych informacji, które pomogą w wysiłkach zmierzających do identyfikacji i kontroli źródeł zanieczyszczenia kałem uszkodzonych zlewni.

Wydzielanie kwasu po wagotomii i przepływ krwi przez błonę śluzową podczas stymulacji receptorów beta-adrenergicznych i  powszechna  sympatektomia chemiczna u  psów .

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu stymulacji receptorów beta-adrenergicznych, blokady alfa i eliminacji funkcji nerwu adrenergicznego na przepływ krwi w błonie śluzowej i wydzielanie kwasu u psów z przetoką żołądkową po wagotomii komórek okładzinowych (PCV). Izoprenalina hamowała stymulowane pentagastryną wydzielanie kwasu żołądkowego za pośrednictwem receptorów beta 1 w sposób niekonkurencyjny. Wpływ izoprenaliny był wyraźniejszy po wagotomii niż przed wagotomią i znacznie wyraźniejszy niż wpływ na wydzielanie kwasu żołądkowego stymulowane parasympatykomimetycznie (betanochol).

Dog Universal Reference cDNA-Oligo dT

DD-UR-40 Zyagen 1x40 reactions 280 EUR

Dog Universal Reference cDNA-Oligo dT

DD-UR-80 Zyagen 2x40 reactions 498 EUR

Rat Universal Reference cDNA-Oligo dT

RD-UR-40 Zyagen 1x40 reactions 243 EUR

Rat Universal Reference cDNA-Oligo dT

RD-UR-80 Zyagen 2x40 reactions 461 EUR

Pig Universal Reference cDNA-Oligo dT

PD-UR-40 Zyagen 1x40 reactions 243 EUR

Pig Universal Reference cDNA-Oligo dT

PD-UR-80 Zyagen 2x40 reactions 461 EUR

Human Universal Reference cDNA-Oligo dT

HD-UR-40 Zyagen 1x40 reactions 280 EUR

Human Universal Reference cDNA-Oligo dT

HD-UR-80 Zyagen 2x40 reactions 498 EUR

Mouse Universal Reference cDNA-Oligo dT

MD-UR-40 Zyagen 1x40 reactions 243 EUR

Mouse Universal Reference cDNA-Oligo dT

MD-UR-80 Zyagen 2x40 reactions 461 EUR

Sheep Universal Reference cDNA-Oligo dT

SD-UR-40 Zyagen 1x40 reactions 243 EUR

Sheep Universal Reference cDNA-Oligo dT

SD-UR-80 Zyagen 2x40 reactions 461 EUR

Bovine Universal Reference cDNA-Oligo dT

BD-UR-40 Zyagen 1x40 reactions 243 EUR

Bovine Universal Reference cDNA-Oligo dT

BD-UR-80 Zyagen 2x40 reactions 461 EUR

Monkey Universal Reference cDNA-Oligo dT

KD-UR-40 Zyagen 1x40 reactions 280 EUR

Monkey Universal Reference cDNA-Oligo dT

KD-UR-80 Zyagen 2x40 reactions 498 EUR

Chicken Universal Reference cDNA-Oligo dT

CD-UR-40 Zyagen 1x40 reactions 243 EUR

Chicken Universal Reference cDNA-Oligo dT

CD-UR-80 Zyagen 2x40 reactions 461 EUR

Dog Universal Reference cDNA-Random Hexamer

DD-UR-40-RH Zyagen 1x40 reactions 280 EUR

Dog Universal Reference cDNA-Random Hexamer

DD-UR-80-RH Zyagen 2x40 reactions 498 EUR

Rat Universal Reference cDNA-Random Hexamer

RD-UR-40-RH Zyagen 1x40 reactions 243 EUR

Rat Universal Reference cDNA-Random Hexamer

RD-UR-80-RH Zyagen 2x40 reactions 461 EUR

Pig Universal Reference cDNA-Random Hexamer

PD-UR-40-RH Zyagen 1x40 reactions 243 EUR

Pig Universal Reference cDNA-Random Hexamer

PD-UR-80-RH Zyagen 2x40 reactions 461 EUR

Dog Universal Reference Total RNA

DR-UR-100 Zyagen 1x0.1mg 187 EUR

Dog Universal Reference Total RNA

DR-UR-200 Zyagen 2x0.1mg 358 EUR

Dog Universal Reference Total RNA

DR-UR-400 Zyagen 4x0.1mg 582 EUR

Human Universal Reference cDNA-Random Hexamer

HD-UR-40-RH Zyagen 1x40 reactions 280 EUR

Human Universal Reference cDNA-Random Hexamer

HD-UR-80-RH Zyagen 2x40 reactions 498 EUR

Mouse Universal Reference cDNA-Random Hexamer

MD-UR-40-RH Zyagen 1x40 reactions 243 EUR

Mouse Universal Reference cDNA-Random Hexamer

MD-UR-80-RH Zyagen 2x40 reactions 461 EUR

Sheep Universal Reference cDNA-Random Hexamer

SD-UR-40-RH Zyagen 1x40 reactions 243 EUR

Sheep Universal Reference cDNA-Random Hexamer

SD-UR-80-RH Zyagen 2x40 reactions 461 EUR

Bovine Universal Reference cDNA-Random Hexamer

BD-UR-40-RH Zyagen 1x40 reactions 243 EUR

Bovine Universal Reference cDNA-Random Hexamer

BD-UR-80-RH Zyagen 2x40 reactions 461 EUR

Monkey Universal Reference cDNA-Random Hexamer

KD-UR-40-RH Zyagen 1x40 reactions 280 EUR

Monkey Universal Reference cDNA-Random Hexamer

KD-UR-80-RH Zyagen 2x40 reactions 498 EUR

Chicken Universal Reference cDNA-Random Hexamer

CD-UR-40-RH Zyagen 1x40 reactions 243 EUR

Chicken Universal Reference cDNA-Random Hexamer

CD-UR-80-RH Zyagen 2x40 reactions 461 EUR

Rat Universal Reference Total RNA

RR-UR-100 Zyagen 1x0.1mg 187 EUR

Rat Universal Reference Total RNA

RR-UR-200 Zyagen 2x0.1mg 358 EUR

Rat Universal Reference Total RNA

RR-UR-400 Zyagen 4x0.1mg 582 EUR

Pig Universal Reference Total RNA

PR-UR-100 Zyagen 1x0.1mg 187 EUR

Pig Universal Reference Total RNA

PR-UR-200 Zyagen 2x0.1mg 358 EUR

Pig Universal Reference Total RNA

PR-UR-400 Zyagen 4x0.1mg 582 EUR

Mouse Universal Reference Total RNA

MR-UR-100 Zyagen 1x0.1mg 187 EUR

Mouse Universal Reference Total RNA

MR-UR-200 Zyagen 2x0.1mg 358 EUR

Mouse Universal Reference Total RNA

MR-UR-400 Zyagen 4x0.1mg 582 EUR

Sheep Universal Reference Total RNA

SR-UR-100 Zyagen 1x0.1mg 187 EUR

Sheep Universal Reference Totol RNA

SR-UR-200 Zyagen 2x0.1mg 358 EUR

Sheep Universal Reference Total RNA

SR-UR-400 Zyagen 4x0.1mg 582 EUR

Human Universal Reference Total RNA

HR-UR-50 Zyagen 1x0.05mg 187 EUR

Bovine Universal Reference Total RNA

BR-UR-100 Zyagen 1x0.1mg 187 EUR

Bovine Universal Reference Total RNA

BR-UR-200 Zyagen 2x0.1mg 358 EUR

Bovine Universal Reference Total RNA

BR-UR-400 Zyagen 4x0.1mg 582 EUR

Monkey Universal Reference Total RNA

KR-UR-100 Zyagen 1x0.1mg 187 EUR

Monkey Universal Reference Total RNA

KR-UR-200 Zyagen 2x0.1mg 358 EUR

Monkey Universal Reference Total RNA

KR-UR-400 Zyagen 4x0.1mg 582 EUR

Chicken Universal Reference Total RNA

CR-UR-100 Zyagen 1x0.1mg 187 EUR

Chicken Universal Reference Total RNA

CR-UR-200 Zyagen 2x0.1mg 358 EUR

Chicken Universal Reference Total RNA

CR-UR-400 Zyagen 4x0.1mg 582 EUR

200UL "MAXYMUM RECOVERY" UNIVERSAL FIT REFERENCE TIPS

TR-222-C-L CORNING 1000/pk 297.6 EUR

200UL "MAXYMUM RECOVERY" UNIVERSAL FIT REFERENCE TIPS, RACKED

TR-222-C-L-R CORNING 960/pk 187.2 EUR

200UL YELLOW, STERILIZED UNIVERSAL FIT PIPET TIPS WITH REFERENCE LINES

TR-222-Y-R-S CORNING 960/pk 168 EUR

200UL CLEAR MAXYMUM RECOVERY UNIVERSAL FIT PIPET TIPS WITH REFERENCE LINES

TR-222-C-L-STK CORNING 480/pk 162 EUR

200UL "MAXYMUM RECOVERY" UNIVERSAL FIT REFERENCE TIPS, RACKED AND PRE-STERILIZED

TR-222-C-L-R-S CORNING 960/pk 230.4 EUR

200UL CLEAR, MAXYMUM RECOVERY STERILE UNIVERSAL FIT PIPET TIPS WITH REFERENCE LINES

TR-222-C-STK-S CORNING 480/pk 158.4 EUR

200UL CLEAR PRE-STERILIZED MAXYMUM RECOVERY UNIVERSAL FIT PIPET TIPS WITH REFERENCE LINES

TR-222-C-L-STK-S CORNING 480/pk 184.8 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Dog Normal Tissues

C4734565 Biochain 100 reactions 332 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Rat Normal Tissues

C4434567 Biochain 100 reactions 332 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Human Normal Tissues

C4234565 Biochain 100 reactions 332 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Mouse Normal Tissues

C4334566 Biochain 100 reactions 332 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Monkey Normal Tissues

C4534565 Biochain 100 reactions 390 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Chicken Normal Tissues

C4C34565 Biochain 100 reactions 332 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Dog Normal Tissues

C4734565-R Biochain 100 reactions 332 EUR

Universal RNA - Dog Normal Tissues

R4734565 Biochain 4x100 ug 919 EUR

Universal RNA - Dog Normal Tissues

R4734565-1 Biochain 2x100 ug 540 EUR

Chicken (Normal/Adult) Universal (pool of tissue cDNA)

CHUC-565 Alpha Diagnostics 10 rxn 498 EUR

Dog Adult Tissues Protein lysate, Universal

DOUL-4568 Alpha Diagnostics 1 mg 628.8 EUR

Universal Protein Lysate: Dog Normal Tissues

P4734565 Biochain 4x0.5 mg 466 EUR

Universal Protein Lysate: Dog Normal Tissues

P4734565-1 Biochain 2x0.5 mg 311 EUR

Reference Solution (incl. in Reference electrode )

A11-240-1 Awareness Technology 1 unit Ask for price

Universal-1

OD308-1PK EWC Diagnostics 1 unit 2.65 EUR

Universal-1

OD308R-1PK EWC Diagnostics 1 unit 2.65 EUR

Reference Housing

A11-400 Awareness Technology 1 unit 155 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Rat Normal Tissues

C4434567-R Biochain 100 reactions 332 EUR

Reference electrode

A11-140 Awareness Technology 1 unit 75 EUR

Reference electrode

A11-140-1 Awareness Technology 1 unit Ask for price

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Human Normal Tissues

C4234565-R Biochain 100 reactions 332 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Mouse Normal Tissues

C4334566-R Biochain 100 reactions 332 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Monkey Normal Tissues

C4534565-R Biochain 100 reactions 390 EUR

ROX Reference Dye

TD0086-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

ROX Reference Dye

TD0086-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

ROX Reference Dye

TD0086-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

ROX Reference Dye

TD0086-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

ROX Reference Dye

TD0086-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Hexa Universal-2

HX038-1PK EWC Diagnostics 1 unit 2.51 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Chicken Normal Tissues

C4C34565-R Biochain 100 reactions 332 EUR

Universal Platform

SS-300-U Avans Biotechnology Corp each 250 EUR

ROX Reference Dye *50X fluorescence reference solution for PCR reactions*

400 AAT Bioquest 5 mL 227 EUR

ROX Reference Dye *50X fluorescence reference solution for PCR reactions*

400-5mL AAT Bioquest 5 mL 222 EUR

ISE Reference Housing

A11-400-1 Awareness Technology 1 unit Ask for price

1000-10000ul Universal Ref Tip Loose N-S - PK200

LW7833 Scientific Laboratory Supplies PK200 63.45 EUR

Universal Indicator

I013-100ML EWC Diagnostics 1 unit 2.65 EUR

Universal Indicator

I013-500ML EWC Diagnostics 1 unit 9.01 EUR

50×ROX Reference Dye

EQ012 ELK Biotech 500ul 18 EUR

Hexa Universal - 1

HX032-1PK EWC Diagnostics 1 unit 2.51 EUR

Hexa Universal - 4

HX715-1PK EWC Diagnostics 1 unit 2.51 EUR

Hexa Universal - 5

HX716-1PK EWC Diagnostics 1 unit 2.51 EUR

DAPI Reference Standard

BLI906A-1 Polysciences Europe GmbH 1ml 265 EUR

DAPI Reference Standard

BLI906B-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 522 EUR

DAPI Reference Standard

BLI906C-14 Polysciences Europe GmbH 2x7ml 1007 EUR

Icosa Universal - 1

IC001-1PK EWC Diagnostics 1 unit 9.32 EUR

Icosa Universal - 2

IC006-1PK EWC Diagnostics 1 unit 9.32 EUR

Reference Electrode - EACH

HI-5313 Scientific Laboratory Supplies EACH 225.45 EUR

Elix½ Reference 3 - EACH

ZRX0003T0 Scientific Laboratory Supplies EACH 8317.81 EUR

Elix½ Reference 5 - EACH

ZRX0005T0 Scientific Laboratory Supplies EACH 10255.16 EUR

Elix½ Reference 10 - EACH

ZRX0010T0 Scientific Laboratory Supplies EACH 11616.74 EUR

Elix½ Reference 15 - EACH

ZRX0015T0 Scientific Laboratory Supplies EACH 12785.9 EUR

Universal V1-Puck

M-CP-111-021 MiTeGen 1 PUCK 350 EUR

Dodeca Universal -XI

DE026-1PK EWC Diagnostics 1 unit 3.96 EUR

Dodeca - Universal XV,

DE042-1PK EWC Diagnostics 1 unit 3.96 EUR

UNIVERSAL BEER AGAR

U21-100-10kg Alphabiosciences 10 kg 1828.8 EUR

UNIVERSAL BEER AGAR

U21-100-2kg Alphabiosciences 2kg 444 EUR

UNIVERSAL BEER AGAR

U21-100-500g Alphabiosciences 500 g 164.4 EUR

Universal WB Toolkit

KTD106-EN-20T Abbkine 20 T 59 EUR

Dodeca Universal-I

DE001-1PK EWC Diagnostics 1 unit 3.96 EUR

Dodeca Universal-V

DE013-1PK EWC Diagnostics 1 unit 3.96 EUR

Dodeca Universal -XII

DE027-1PK EWC Diagnostics 1 unit 3.96 EUR

Dodeca Universal XIV

DE035-1PK EWC Diagnostics 1 unit 3.96 EUR

Reference Solution ( 3.2 ml )

A11-240 Awareness Technology 1 unit 25 EUR

Milli-Q½ Reference - EACH

Z00QSV001 Scientific Laboratory Supplies EACH 11158.47 EUR

ROX Reference Dye - 25 µM

PCR-351 Jena Bioscience GmbH 1ml 35.7 EUR

ROX Reference Dye - 100 µM

PCR-356-100ML Jena Bioscience GmbH 100ml 2630 EUR

ROX Reference Dye - 100 µM

PCR-356-10ML Jena Bioscience GmbH 10ml 526 EUR

ROX Reference Dye - 100 µM

PCR-356-1ML Jena Bioscience GmbH 1ml 112 EUR

Dodeca Universal-II

DE007-1PK EWC Diagnostics 1 unit 3.96 EUR

Dodeca Universal-IV

DE012-1PK EWC Diagnostics 1 unit 3.96 EUR

Dodeca Universal-VI

DE014-1PK EWC Diagnostics 1 unit 3.96 EUR

Dodeca Universal-IX

DE017-1PK EWC Diagnostics 1 unit 3.96 EUR

Dodeca Universal- XIII

DE028-1PK EWC Diagnostics 1 unit 3.96 EUR

Rox Passive Reference Dye

R1000-500 GenDepot 500ul 138 EUR

Universal Block Buffer

TBS5013 Tribioscience 100 ml 60 EUR

APP Antibody (universal)

GWB-C298C6 GenWay Biotech 0.1 ml Ask for price

Universal qPCR Mixture

QPCR1000-UNIV Bio Basic 4X1.25ml 331.44 EUR

NBS Universal Platform

SHA4070 Scientific Laboratory Supplies EACH 708.93 EUR

NBS Universal Platform

SHA4232 Scientific Laboratory Supplies EACH 388.8 EUR

NBS Universal Platform

SHA4256 Scientific Laboratory Supplies EACH 476.61 EUR

NBS Universal Platform

SHA4272 Scientific Laboratory Supplies EACH 756.04 EUR

NBS Universal Platform

SHA4290 Scientific Laboratory Supplies EACH 1016.3 EUR

Dodeca Universal-III

DE008-1PK EWC Diagnostics 1 unit 3.96 EUR

Dodeca Universal-VII

DE015-1PK EWC Diagnostics 1 unit 3.96 EUR

Universal Basal Medium

cAP-01C Angio Proteomie 500ml 64.35 EUR

PE-TR Reference Standard

BLI909A-1 Polysciences Europe GmbH 1ml Ask for price

PE-TR Reference Standard

BLI909B-5 Polysciences Europe GmbH 5ml Ask for price

PE-TR Reference Standard

BLI909C-14 Polysciences Europe GmbH 2x7ml Ask for price

200UL CLEAR REFERENCE TIPS

TR-222-C CORNING 1000/pk 255.6 EUR

Hoechst 33342 Reference Standard

BLI894A-1 Polysciences Europe GmbH 1ml 265 EUR

Hoechst 33342 Reference Standard

BLI894B-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 522 EUR

Hoechst 33342 Reference Standard

BLI894C-14 Polysciences Europe GmbH 2x7ml 1007 EUR

Universal platform - EACH

INC1112 Scientific Laboratory Supplies EACH 1613.25 EUR

*Universal Liquid Medium

M1332-500G EWC Diagnostics 1 unit 25.78 EUR

Universal Growth Medium

cAP-01B Angio Proteomie 500ml 89.1 EUR

Finntip 250 Universal 0.5-250ul Yellow 20 x 96 refill - PK20

PIP3672 Scientific Laboratory Supplies PK20 205.2 EUR

PE-Cy7 Reference Standard

BLI889A-1 Polysciences Europe GmbH 1ml 265 EUR

PE-Cy7 Reference Standard

BLI889B-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 522 EUR

PE-Cy7 Reference Standard

BLI889C-14 Polysciences Europe GmbH 2x7ml 1007 EUR

PE-Cy5 Reference Standard

BLI908A-1 Polysciences Europe GmbH 1ml 265 EUR

PE-Cy5 Reference Standard

BLI908B-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 522 EUR

PE-Cy5 Reference Standard

BLI908C-14 Polysciences Europe GmbH 2x7ml 1007 EUR

200UL YELLOW REFERENCE TIPS

TR-222-Y CORNING 1000/pk 255.6 EUR

Fluorescein Reference Standard

BLI891A-1 Polysciences Europe GmbH 1ml 265 EUR
Zwierzęta poddano chemicznej sympatektomii z użyciem 6-hydroksy-dopaminy, fałszywego neuroprzekaźnika, który selektywnie niszczy adrenergiczne zakończenia nerwowe. Sympatektomia chemiczna zwiększyła stymulowane pentagastryną wydzielanie kwasu żołądkowego i ustabilizowała śluzówkowy przepływ krwi na poziomie sprzed wagotomii, ale ze zwiększonym stosunkiem przepływu krwi do wydzielania kwasu. Można stwierdzić, że układ nerwowy współczulny wpływa na czynność żołądka po wagotomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.