Complete Range of the Universal mtDNA Gene Pool and High Genetic Diversity in the Thai Dog Population.

Populacja psów w Azji Południowo-Wschodniej jest wyjątkowa pod względem posiadania praktycznie pełnego zakresu uniwersalnej puli genów mtDNA, a co za tym idzie, ma największą różnorodność genetyczną na świecie. Mimo to w tym regionie przeprowadzono ograniczone badania nad genetyką psów. Tutaj przedstawiamy pierwsze kompleksowe badanie podregionu w Azji Południowo-Wschodniej, analizujące 528 pz mtDNA dla 265 psów z Tajlandii, w kontekście psów z całego Starego Świata. Odkryliśmy, że Tajlandia była jedynym regionem na świecie, który ma pełny zakres uniwersalnej puli genów mtDNA, czyli wszystkie 10 podhaplogrup. W związku z tym statystyki dotyczące różnorodności należą do najwyższych, zwłaszcza w północnej Tajlandii, która miała wysokie wartości haplotypuróżnorodności i liczby haplotypów oraz najniższy wśród wszystkich regionów odsetek osobników z uniwersalnym haplotypem typu typ-derived (UTd).
  • Jak wcześniej zaobserwowano, różnorodność genetyczna jest wyraźnie niższa poza Azją Południowo-Wschodnią i zmniejsza się wraz z tendencją do najniższych wartości w zachodniej Eurazji.
  • Tak więc ograniczony region geograficzny Tajlandii ma wyraźnie wyższą różnorodność genetyczną niż znacznie większe regiony w zachodniej Eurazji, na przykład Azja Południowo-Zachodnia i Europa, które mają odpowiednio tylko pięć i cztery z 10 podhaplogrup.
  • W Tajlandii statystyki dotyczące różnorodności dla wszystkich czterech podregionów są zgodne z ogólnym wzorcem Azji Południowo-Wschodniej, ale Tajlandia Północna wyróżnia się dużym zróżnicowaniem w porównaniu z innymi regionami.
  • Wyniki te pokazują, że niewielka część Azji Południowo-Wschodniej posiada pełny zakres puli genów mtDNA i podkreślają wyjątkowy status genetyczny Azji Południowo-Wschodniej.
  • Wskazuje to, że dzisiejsze psy mogą wywodzić znaczną część swoich przodków z Azji Południowo-Wschodniej lub z blisko położonych regionów, co podkreśla Tajlandię jako region o szczególnym znaczeniu.
  • Biorąc pod uwagę dużą różnorodność genetyczną znalezioną w Tajlandii oraz fakt, że wiele sąsiednich regionów, np. Myanmar i Laos, nie zostało zbadanych pod kątem genetyki psów, możliwe jest, że duża część puli genów psów pozostaje nieodkryta. Wypełnienie tych pustych miejsc na mapie filogeograficznej będzie ważnym zadaniem dla przyszłych badań.
Dog Universal Reference cDNA-Oligo
Dog Universal Reference cDNA-Oligo

Ocena CTAD (cytrynian-teofilina-adenozyna-dipirydamol) jako  uniwersalnego  antykoagulanta u  psów .

Wykazano, że CTAD (cytrynian-teofilina-adenozyno-dipirydamol) jest niemal uniwersalnym antykoagulantem w medycynie ludzi i kotów, umożliwiającym większość analiz hematologicznych, koagulacyjnych i biochemicznych. Czterdzieści próbek krwi psa pobrano za pomocą CTAD, EDTA, heparyny i cytrynianu do analiz hematologicznych, biochemicznych i krzepnięcia. CTAD częściowo ogranicza agregację płytek krwi obserwowaną w rozmazach krwi EDTA. Próbki CTAD dały podobne i dobrze skorelowane wyniki dla większości zmiennych pełnej liczby krwinek, z wyjątkiem średniej objętości krwinki, która była umiarkowanie wyższa i średniego stężenia hemoglobiny w krwince, które było umiarkowanie niższe w CTAD niż w EDTA; Wskaźniki retikulocytów i płytek krwi były słabo skorelowane.
Osocze CTAD dało podobne wyniki jak cytrynian dla fibrynogenu, antytrombiny i D-dimerów oraz stosunkowo podobne wyniki dla czasu protrombinowego, ale czas częściowej tromboplastyny ​​po aktywacji był słabo skorelowany. Triglicerydy, cholesterol, glukoza, białka całkowite, fosforany, żelazo, aminotransferaza alaninowa, transferaza γ-glutamylowa i lipaza były podobne i dobrze skorelowane w osoczu CTAD i heparyny.
Mocznik, kreatynina, albumina, fosfataza alkaliczna, amylaza i aminotransferaza asparaginianowa wykazywały odchylenie od umiarkowanego do wyraźnego, ale zmienne te można było zmierzyć w osoczu CTAD, jeśli określono nowe przedziały referencyjne. Pomiary aktywności kinazy kreatynowej, potasu, chlorków i całkowitego dwutlenku węgla nie są zalecane w osoczu CTAD. CTAD jest potencjalnym kandydatem jako niemal uniwersalny antykoagulant do rutynowej hematologii, niektórych czynników krzepnięcia osocza i wielu zmiennych biochemicznych u psów. Ostateczne zalecenia będą wymagały zbadania nieprawidłowych próbek krwi psów.

Testy oparte na 16S rRNA do ilościowego wykrywania  uniwersalnych , swoistych dla ludzi, krów i  psów bakterii kałowych: podejście bayesowskie

Przedstawiamy projekt i walidację nowych testów TaqMan(R) do śledzenia źródła drobnoustrojów w oparciu o amplifikację sekwencji markerowych 16S rRNA kału z niehodowanych komórek z rzędu Bacteroidales. Testy zostały opracowane do wykrywania i zliczania niepunktowego źródła zanieczyszczenia kałem do zlewni. W ilościowym „uniwersalnym” teście Bacteroidales BacUni-UCD wykryto wszystkie badane próbki kału od ochotników (18 z 18), kota (7 z 7), psa (8 z 8), mewy (10/10), krowy ( 8/8), konie (8/8) i ścieki (14/14). Ludzki test BacHum-UCD w pełni rozróżniał próbki kału ludzkiego i krowiego, ale nie wykrył wszystkich próbek kału od ludzkich ochotników (12/18). Ponadto wykryto 12,5% psiego stolca (1/8), ale nie stwierdzono reaktywności krzyżowej z próbkami kału kota, konia lub mewy.
W przeciwieństwie do tego, wszystkie próbki ścieków były pozytywne pod względem markera BacHum-UCD, co potwierdza jego oznaczenie jako w 100% wrażliwe na identyfikację źródła mieszanych ludzi. Specyficzny dla krów test BacCow-UCD w pełni rozróżniał próbki kału krowiego i ludzkiego. Wykryto 38% końskiego kału (3/8), ale nie stwierdzono krzyżowej swoistości z żadną z innych badanych próbek kału zwierzęcego. Test dla psów BacCan-UCD w pełni rozróżniał próbki kału psa i krowy lub guano mewy i wykrył 62,5% próbek kału od psów (5/8). Wystąpiła pewna reaktywność krzyżowa z 22,2% wykryciem ludzkiego kału (4/18), 14,3% wykryciem kału kota (1/7) i 28,6% wykryciem próbek ścieków (4/14).
Po walidacji przy użyciu próbek kału zastosowano testy z pojedynczą ślepą próbą, aby dodatkowo wykazać skuteczność opracowanych markerów; wszystkie testy były czułe, powtarzalne i dokładne w oznaczaniu ilościowym mieszanych źródeł kału obecnych w próbkach wodnych. Wreszcie, nowe testy porównano z wcześniej opublikowanymi sekwencjami, co wykazało, że nowe metodologie są bardziej specyficzne i czułe. Korzystając z twierdzenia Bayesa, obliczyliśmy warunkowe prawdopodobieństwo, że cztery testy poprawnie zidentyfikują ogólne i specyficzne dla gospodarza zanieczyszczenie kałem w określonym zlewni w Kalifornii, dla której przeanalizowano 73 próbki wody.
Takie podejście pozwala na bezpośrednie porównanie skuteczności różnych metod MST, w tym opartych na metodologiach zależnych od bibliotek. W przypadku uniwersalnego markera BacUni-UCD prawdopodobieństwo wystąpienia zanieczyszczenia kałem po wykryciu markera wynosiło 1,00; prawdopodobieństwo obecności zanieczyszczenia specyficznego dla gospodarza wynosiło odpowiednio 0,98, 0,84 i 0,89 dla testu na ludziach HF160F, testu dla krów BacCow-UCD i testu dla psów BacCan-UCD. Zastosowanie tych znaczników powinno dostarczyć istotnych informacji, które pomogą w wysiłkach zmierzających do identyfikacji i kontroli źródeł zanieczyszczenia kałem uszkodzonych zlewni.

Wydzielanie kwasu po wagotomii i przepływ krwi przez błonę śluzową podczas stymulacji receptorów beta-adrenergicznych i  powszechna  sympatektomia chemiczna u  psów .

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu stymulacji receptorów beta-adrenergicznych, blokady alfa i eliminacji funkcji nerwu adrenergicznego na przepływ krwi w błonie śluzowej i wydzielanie kwasu u psów z przetoką żołądkową po wagotomii komórek okładzinowych (PCV). Izoprenalina hamowała stymulowane pentagastryną wydzielanie kwasu żołądkowego za pośrednictwem receptorów beta 1 w sposób niekonkurencyjny. Wpływ izoprenaliny był wyraźniejszy po wagotomii niż przed wagotomią i znacznie wyraźniejszy niż wpływ na wydzielanie kwasu żołądkowego stymulowane parasympatykomimetycznie (betanochol).

200UL "MAXYMUM RECOVERY" UNIVERSAL FIT REFERENCE TIPS

TR-222-C-L CORNING 1000/pk 297.6 EUR

200UL "MAXYMUM RECOVERY" UNIVERSAL FIT REFERENCE TIPS, RACKED

TR-222-C-L-R CORNING 960/pk 187.2 EUR

200UL YELLOW, STERILIZED UNIVERSAL FIT PIPET TIPS WITH REFERENCE LINES

TR-222-Y-R-S CORNING 960/pk 168 EUR

200UL CLEAR MAXYMUM RECOVERY UNIVERSAL FIT PIPET TIPS WITH REFERENCE LINES

TR-222-C-L-STK CORNING 480/pk 162 EUR

200UL "MAXYMUM RECOVERY" UNIVERSAL FIT REFERENCE TIPS, RACKED AND PRE-STERILIZED

TR-222-C-L-R-S CORNING 960/pk 230.4 EUR

200UL CLEAR, MAXYMUM RECOVERY STERILE UNIVERSAL FIT PIPET TIPS WITH REFERENCE LINES

TR-222-C-STK-S CORNING 480/pk 158.4 EUR

200UL CLEAR PRE-STERILIZED MAXYMUM RECOVERY UNIVERSAL FIT PIPET TIPS WITH REFERENCE LINES

TR-222-C-L-STK-S CORNING 480/pk 184.8 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Dog Normal Tissues

C4734565 Biochain 100 reactions 289 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Rat Normal Tissues

C4434567 Biochain 100 reactions 289 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Human Normal Tissues

C4234565 Biochain 100 reactions 289 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Mouse Normal Tissues

C4334566 Biochain 100 reactions 289 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Monkey Normal Tissues

C4534565 Biochain 100 reactions 289 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Chicken Normal Tissues

C4C34565 Biochain 100 reactions 289 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Dog Normal Tissues

C4734565-R Biochain 100 reactions 289 EUR

Chicken (Normal/Adult) Universal (pool of tissue cDNA)

CHUC-565 Alpha Diagnostics 10 rxn 498 EUR

Reference Electrode

HI-5313 Scientific Laboratory Supplies EACH 200.4 EUR

Elix½ Reference 3

ZRX0003T0 Scientific Laboratory Supplies EACH 7393.61 EUR

Elix½ Reference 5

ZRX0005T0 Scientific Laboratory Supplies EACH 9115.7 EUR

Elix½ Reference 10

ZRX0010T0 Scientific Laboratory Supplies EACH 10325.99 EUR

Elix½ Reference 15

ZRX0015T0 Scientific Laboratory Supplies EACH 11365.25 EUR

Milli-Q½ Reference

Z00QSV001 Scientific Laboratory Supplies EACH 9918.64 EUR

ROX Reference Dye *50X fluorescence reference solution for PCR reactions*

400 AAT Bioquest 5 mL 222 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Rat Normal Tissues

C4434567-R Biochain 100 reactions 289 EUR

Milli-Q½ Reference A+

Z00QSVC01 Scientific Laboratory Supplies EACH 10325.99 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Human Normal Tissues

C4234565-R Biochain 100 reactions 289 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Mouse Normal Tissues

C4334566-R Biochain 100 reactions 289 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Monkey Normal Tissues

C4534565-R Biochain 100 reactions 289 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Chicken Normal Tissues

C4C34565-R Biochain 100 reactions 289 EUR

ROX passive reference dye

29052 Biotium 5mL 234 EUR

Rox Passive Reference Dye

R1000-500 GenDepot 500ul 138 EUR

200UL CLEAR REFERENCE TIPS

TR-222-C CORNING 1000/pk 255.6 EUR

Universal RNA - Dog Normal Tissues

R4734565 Biochain 4x100 ug 766 EUR

Universal RNA - Dog Normal Tissues

R4734565-1 Biochain 2x100 ug 450 EUR

200UL YELLOW REFERENCE TIPS

TR-222-Y CORNING 1000/pk 255.6 EUR

ROX Reference Dye (25 µM; 50x)

F153 GeneOn 1 ml 73.2 EUR

ROX Reference Dye (25 µM; 50x)

F153L GeneOn 5x1 ml 206.4 EUR

Itraconazole Reference Standard

50R-R51211 Fitzgerald 50 mg 159.6 EUR

Fluorescein Reference Dye (100X)

F553 GeneOn 1 ml (10µM) 73.2 EUR

Fluorescein Reference Dye (100X)

F553L GeneOn 5x1 ml (50µM) 206.4 EUR

Mettler Inlab Reference Probe

PHE0346 Scientific Laboratory Supplies EACH 164.4 EUR

Reference 2 Pipette 100-1000ul

E4920000083 Scientific Laboratory Supplies EACH 356.82 EUR

Reference 2 Pipette 100-1000ul

E4924000088 Scientific Laboratory Supplies EACH 375.6 EUR

ROX reference dye for qPCR, 1 mL

41110 Lumiprobe 1 mL 62.4 EUR

200UL CLEAR REFERENCE TIPS, RACKED

TR-222-C-R CORNING 960/pk 145.2 EUR

200UL YELLOW REFERENCE TIPS, RACKED

TR-222-Y-R CORNING 960/pk 160.8 EUR

Mouse C3 reference serum (~10 ug/ml)

6230-RS Alpha Diagnostics 1 ml 242.4 EUR

Reference 2 fixed pipette 2ml red

E4925000162 Scientific Laboratory Supplies EACH 229.2 EUR

Reference 2 fixed pipette 2.5ml red

E4925000170 Scientific Laboratory Supplies EACH 229.2 EUR

Reference 2 fixed pipette 2ml red

E4921000168 Scientific Laboratory Supplies EACH 202.92 EUR

Reference 2 fixed pipette 2.5ml red

E4921000176 Scientific Laboratory Supplies EACH 202.92 EUR

Reference probe for K-type meter

THE0816 Scientific Laboratory Supplies EACH 30 EUR

CP Mercury Reference Stock Solution

CPHG01 Scientific Laboratory Supplies 500ML 314.4 EUR

Reference 2 fixed pipette 200ul blue

E4921000125 Scientific Laboratory Supplies EACH 202.92 EUR

Reference 2 fixed pipette 250ul blue

E4921000133 Scientific Laboratory Supplies EACH 202.92 EUR

Reference 2 fixed pipette 500ul blue

E4921000141 Scientific Laboratory Supplies EACH 202.92 EUR

Reference 2 fixed pipette 1000ul blue

E4921000150 Scientific Laboratory Supplies EACH 202.92 EUR

Reference 2 fixed pipette 200ul blue

E4925000120 Scientific Laboratory Supplies EACH 229.2 EUR

Reference 2 fixed pipette 250ul blue

E4925000138 Scientific Laboratory Supplies EACH 229.2 EUR

Reference 2 fixed pipette 500ul blue

E4925000146 Scientific Laboratory Supplies EACH 229.2 EUR

Reference 2 fixed pipette 1000ul blue

E4925000154 Scientific Laboratory Supplies EACH 229.2 EUR

Mettler Inlab Reference Pro Electrode

PHE0348 Scientific Laboratory Supplies EACH 306 EUR

Dog Adult Tissues Protein lysate, Universal

DOUL-4568 Alpha Diagnostics 1 mg 628.8 EUR

Universal Protein Lysate: Dog Normal Tissues

P4734565 Biochain 4x0.5 mg 405 EUR

Universal Protein Lysate: Dog Normal Tissues

P4734565-1 Biochain 2x0.5 mg 270 EUR

Reference 2 fixed pipette 10ul yellow

E4921000052 Scientific Laboratory Supplies EACH 202.92 EUR

Reference 2 fixed pipette 20ul yellow

E4921000079 Scientific Laboratory Supplies EACH 202.92 EUR

Reference 2 fixed pipette 25ul yellow

E4921000087 Scientific Laboratory Supplies EACH 202.92 EUR

Reference 2 fixed pipette 50ul yellow

E4921000095 Scientific Laboratory Supplies EACH 202.92 EUR

Reference 2 fixed pipette 100ul yellow

E4921000109 Scientific Laboratory Supplies EACH 202.92 EUR

Reference 2 fixed pipette 200ul yellow

E4921000117 Scientific Laboratory Supplies EACH 202.92 EUR

Reference 2 fixed pipette 10ul yellow

E4925000057 Scientific Laboratory Supplies EACH 229.2 EUR

Reference 2 fixed pipette 20ul yellow

E4925000073 Scientific Laboratory Supplies EACH 229.2 EUR

Reference 2 fixed pipette 25ul yellow

E4925000081 Scientific Laboratory Supplies EACH 229.2 EUR

Reference 2 fixed pipette 50ul yellow

E4925000090 Scientific Laboratory Supplies EACH 229.2 EUR

Reference 2 fixed pipette 100ul yellow

E4925000103 Scientific Laboratory Supplies EACH 229.2 EUR

Reference 2 fixed pipette 200ul yellow

E4925000111 Scientific Laboratory Supplies EACH 229.2 EUR

hTransferrin Reference Antigen Concentrate

F037RAC Cygnus Technologies 1 ml 493.2 EUR

Reference 2 fixed pipette 1ul dark gray

E4921000010 Scientific Laboratory Supplies EACH 202.92 EUR

Reference 2 fixed pipette 2ul dark gray

E4921000028 Scientific Laboratory Supplies EACH 202.92 EUR

Reference 2 fixed pipette 1ul dark gray

E4925000014 Scientific Laboratory Supplies EACH 229.2 EUR

Reference 2 fixed pipette 2ul dark gray

E4925000022 Scientific Laboratory Supplies EACH 229.2 EUR

Mettler-Toledo electrolyte for reference

MT51350080-6X250ML Scientific Laboratory Supplies PK6 87.12 EUR

Mettler-Toledo electrolyte for reference

MT51350082-6X250ML Scientific Laboratory Supplies PK6 90 EUR

Mettler-Toledo electrolyte for reference

MT51350084-6X250ML Scientific Laboratory Supplies PK6 88.8 EUR

1000-10000ul Universal Ref Tip Loose N-S

LW7833 Scientific Laboratory Supplies PK200 56.4 EUR

Reference 2 fixed pipette 5ul medium gray

E4921000036 Scientific Laboratory Supplies EACH 202.92 EUR

Reference 2 fixed pipette 20ul light gray

E4921000060 Scientific Laboratory Supplies EACH 202.92 EUR

Reference 2 fixed pipette 5ul medium gray

E4925000030 Scientific Laboratory Supplies EACH 229.2 EUR

Reference 2 fixed pipette 20ul light gray

E4925000065 Scientific Laboratory Supplies EACH 229.2 EUR

Reference 2 fixed pipette 10ul medium gray

E4921000044 Scientific Laboratory Supplies EACH 202.92 EUR

Reference 2 fixed pipette 10ul medium gray

E4925000049 Scientific Laboratory Supplies EACH 229.2 EUR

200UL CLEAR REFERENCE TIPS IN STACKED RACKS

TR-222-C-STK CORNING 480/pk 145.2 EUR

Human IgG Reference Serum for ELISA (~500 ng/ml)

1750-RS Alpha Diagnostics 1 ml 123.6 EUR

Human IgM Reference Serum for ELISA (~500 ng/ml)

1760-RS Alpha Diagnostics 1 ml 123.6 EUR

Mouse IgM Reference Serum for ELISA (~500 ng/ml)

6380-RS Alpha Diagnostics 1 ml 123.6 EUR

200UL YELLOW REFERENCE TIPS IN STACKED RACKS

TR-222-Y-STK CORNING 480/pk 145.2 EUR

Reference 2 8-chnl pipette 10-100ul yellow

E4926000034 Scientific Laboratory Supplies EACH 1105.2 EUR

Reference 2 8-chnl pipette 30-300ul orange

E4926000050 Scientific Laboratory Supplies EACH 1105.2 EUR

Reference 2 8-chnl pipette 10-100ul yellow

E4922000030 Scientific Laboratory Supplies EACH 982.68 EUR

Reference 2 8-chnl pipette 30-300ul orange

E4922000056 Scientific Laboratory Supplies EACH 982.68 EUR
Zwierzęta poddano chemicznej sympatektomii z użyciem 6-hydroksy-dopaminy, fałszywego neuroprzekaźnika, który selektywnie niszczy adrenergiczne zakończenia nerwowe. Sympatektomia chemiczna zwiększyła stymulowane pentagastryną wydzielanie kwasu żołądkowego i ustabilizowała śluzówkowy przepływ krwi na poziomie sprzed wagotomii, ale ze zwiększonym stosunkiem przepływu krwi do wydzielania kwasu. Można stwierdzić, że układ nerwowy współczulny wpływa na czynność żołądka po wagotomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.