Complete Range of the Universal mtDNA Gene Pool and High Genetic Diversity in the Thai Dog Population.

Populacja psów w Azji Południowo-Wschodniej jest wyjątkowa pod względem posiadania praktycznie pełnego zakresu uniwersalnej puli genów mtDNA, a co za tym idzie, ma największą różnorodność genetyczną na świecie. Mimo to w tym regionie przeprowadzono ograniczone badania nad genetyką psów. Tutaj przedstawiamy pierwsze kompleksowe badanie podregionu w Azji Południowo-Wschodniej, analizujące 528 pz mtDNA dla 265 psów z Tajlandii, w kontekście psów z całego Starego Świata. Odkryliśmy, że Tajlandia była jedynym regionem na świecie, który ma pełny zakres uniwersalnej puli genów mtDNA, czyli wszystkie 10 podhaplogrup. W związku z tym statystyki dotyczące różnorodności należą do najwyższych, zwłaszcza w północnej Tajlandii, która miała wysokie wartości haplotypuróżnorodności i liczby haplotypów oraz najniższy wśród wszystkich regionów odsetek osobników z uniwersalnym haplotypem typu typ-derived (UTd).
  • Jak wcześniej zaobserwowano, różnorodność genetyczna jest wyraźnie niższa poza Azją Południowo-Wschodnią i zmniejsza się wraz z tendencją do najniższych wartości w zachodniej Eurazji.
  • Tak więc ograniczony region geograficzny Tajlandii ma wyraźnie wyższą różnorodność genetyczną niż znacznie większe regiony w zachodniej Eurazji, na przykład Azja Południowo-Zachodnia i Europa, które mają odpowiednio tylko pięć i cztery z 10 podhaplogrup.
  • W Tajlandii statystyki dotyczące różnorodności dla wszystkich czterech podregionów są zgodne z ogólnym wzorcem Azji Południowo-Wschodniej, ale Tajlandia Północna wyróżnia się dużym zróżnicowaniem w porównaniu z innymi regionami.
  • Wyniki te pokazują, że niewielka część Azji Południowo-Wschodniej posiada pełny zakres puli genów mtDNA i podkreślają wyjątkowy status genetyczny Azji Południowo-Wschodniej.
  • Wskazuje to, że dzisiejsze psy mogą wywodzić znaczną część swoich przodków z Azji Południowo-Wschodniej lub z blisko położonych regionów, co podkreśla Tajlandię jako region o szczególnym znaczeniu.
  • Biorąc pod uwagę dużą różnorodność genetyczną znalezioną w Tajlandii oraz fakt, że wiele sąsiednich regionów, np. Myanmar i Laos, nie zostało zbadanych pod kątem genetyki psów, możliwe jest, że duża część puli genów psów pozostaje nieodkryta. Wypełnienie tych pustych miejsc na mapie filogeograficznej będzie ważnym zadaniem dla przyszłych badań.
Dog Universal Reference cDNA-Oligo
Dog Universal Reference cDNA-Oligo

Ocena CTAD (cytrynian-teofilina-adenozyna-dipirydamol) jako  uniwersalnego  antykoagulanta u  psów .

Wykazano, że CTAD (cytrynian-teofilina-adenozyno-dipirydamol) jest niemal uniwersalnym antykoagulantem w medycynie ludzi i kotów, umożliwiającym większość analiz hematologicznych, koagulacyjnych i biochemicznych. Czterdzieści próbek krwi psa pobrano za pomocą CTAD, EDTA, heparyny i cytrynianu do analiz hematologicznych, biochemicznych i krzepnięcia. CTAD częściowo ogranicza agregację płytek krwi obserwowaną w rozmazach krwi EDTA. Próbki CTAD dały podobne i dobrze skorelowane wyniki dla większości zmiennych pełnej liczby krwinek, z wyjątkiem średniej objętości krwinki, która była umiarkowanie wyższa i średniego stężenia hemoglobiny w krwince, które było umiarkowanie niższe w CTAD niż w EDTA; Wskaźniki retikulocytów i płytek krwi były słabo skorelowane.
Osocze CTAD dało podobne wyniki jak cytrynian dla fibrynogenu, antytrombiny i D-dimerów oraz stosunkowo podobne wyniki dla czasu protrombinowego, ale czas częściowej tromboplastyny ​​po aktywacji był słabo skorelowany. Triglicerydy, cholesterol, glukoza, białka całkowite, fosforany, żelazo, aminotransferaza alaninowa, transferaza γ-glutamylowa i lipaza były podobne i dobrze skorelowane w osoczu CTAD i heparyny.
Mocznik, kreatynina, albumina, fosfataza alkaliczna, amylaza i aminotransferaza asparaginianowa wykazywały odchylenie od umiarkowanego do wyraźnego, ale zmienne te można było zmierzyć w osoczu CTAD, jeśli określono nowe przedziały referencyjne. Pomiary aktywności kinazy kreatynowej, potasu, chlorków i całkowitego dwutlenku węgla nie są zalecane w osoczu CTAD. CTAD jest potencjalnym kandydatem jako niemal uniwersalny antykoagulant do rutynowej hematologii, niektórych czynników krzepnięcia osocza i wielu zmiennych biochemicznych u psów. Ostateczne zalecenia będą wymagały zbadania nieprawidłowych próbek krwi psów.

Testy oparte na 16S rRNA do ilościowego wykrywania  uniwersalnych , swoistych dla ludzi, krów i  psów bakterii kałowych: podejście bayesowskie

Przedstawiamy projekt i walidację nowych testów TaqMan(R) do śledzenia źródła drobnoustrojów w oparciu o amplifikację sekwencji markerowych 16S rRNA kału z niehodowanych komórek z rzędu Bacteroidales. Testy zostały opracowane do wykrywania i zliczania niepunktowego źródła zanieczyszczenia kałem do zlewni. W ilościowym „uniwersalnym” teście Bacteroidales BacUni-UCD wykryto wszystkie badane próbki kału od ochotników (18 z 18), kota (7 z 7), psa (8 z 8), mewy (10/10), krowy ( 8/8), konie (8/8) i ścieki (14/14). Ludzki test BacHum-UCD w pełni rozróżniał próbki kału ludzkiego i krowiego, ale nie wykrył wszystkich próbek kału od ludzkich ochotników (12/18). Ponadto wykryto 12,5% psiego stolca (1/8), ale nie stwierdzono reaktywności krzyżowej z próbkami kału kota, konia lub mewy.
W przeciwieństwie do tego, wszystkie próbki ścieków były pozytywne pod względem markera BacHum-UCD, co potwierdza jego oznaczenie jako w 100% wrażliwe na identyfikację źródła mieszanych ludzi. Specyficzny dla krów test BacCow-UCD w pełni rozróżniał próbki kału krowiego i ludzkiego. Wykryto 38% końskiego kału (3/8), ale nie stwierdzono krzyżowej swoistości z żadną z innych badanych próbek kału zwierzęcego. Test dla psów BacCan-UCD w pełni rozróżniał próbki kału psa i krowy lub guano mewy i wykrył 62,5% próbek kału od psów (5/8). Wystąpiła pewna reaktywność krzyżowa z 22,2% wykryciem ludzkiego kału (4/18), 14,3% wykryciem kału kota (1/7) i 28,6% wykryciem próbek ścieków (4/14).
Po walidacji przy użyciu próbek kału zastosowano testy z pojedynczą ślepą próbą, aby dodatkowo wykazać skuteczność opracowanych markerów; wszystkie testy były czułe, powtarzalne i dokładne w oznaczaniu ilościowym mieszanych źródeł kału obecnych w próbkach wodnych. Wreszcie, nowe testy porównano z wcześniej opublikowanymi sekwencjami, co wykazało, że nowe metodologie są bardziej specyficzne i czułe. Korzystając z twierdzenia Bayesa, obliczyliśmy warunkowe prawdopodobieństwo, że cztery testy poprawnie zidentyfikują ogólne i specyficzne dla gospodarza zanieczyszczenie kałem w określonym zlewni w Kalifornii, dla której przeanalizowano 73 próbki wody.
Takie podejście pozwala na bezpośrednie porównanie skuteczności różnych metod MST, w tym opartych na metodologiach zależnych od bibliotek. W przypadku uniwersalnego markera BacUni-UCD prawdopodobieństwo wystąpienia zanieczyszczenia kałem po wykryciu markera wynosiło 1,00; prawdopodobieństwo obecności zanieczyszczenia specyficznego dla gospodarza wynosiło odpowiednio 0,98, 0,84 i 0,89 dla testu na ludziach HF160F, testu dla krów BacCow-UCD i testu dla psów BacCan-UCD. Zastosowanie tych znaczników powinno dostarczyć istotnych informacji, które pomogą w wysiłkach zmierzających do identyfikacji i kontroli źródeł zanieczyszczenia kałem uszkodzonych zlewni.

Wydzielanie kwasu po wagotomii i przepływ krwi przez błonę śluzową podczas stymulacji receptorów beta-adrenergicznych i  powszechna  sympatektomia chemiczna u  psów .

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu stymulacji receptorów beta-adrenergicznych, blokady alfa i eliminacji funkcji nerwu adrenergicznego na przepływ krwi w błonie śluzowej i wydzielanie kwasu u psów z przetoką żołądkową po wagotomii komórek okładzinowych (PCV). Izoprenalina hamowała stymulowane pentagastryną wydzielanie kwasu żołądkowego za pośrednictwem receptorów beta 1 w sposób niekonkurencyjny. Wpływ izoprenaliny był wyraźniejszy po wagotomii niż przed wagotomią i znacznie wyraźniejszy niż wpływ na wydzielanie kwasu żołądkowego stymulowane parasympatykomimetycznie (betanochol).

200UL "MAXYMUM RECOVERY" UNIVERSAL FIT REFERENCE TIPS

TR-222-C-L CORNING 1000/pk 297.6 EUR

200UL "MAXYMUM RECOVERY" UNIVERSAL FIT REFERENCE TIPS, RACKED

TR-222-C-L-R CORNING 960/pk 187.2 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Dog Normal Tissues

C4734565 Biochain 100 reactions 289 EUR

200UL YELLOW, STERILIZED UNIVERSAL FIT PIPET TIPS WITH REFERENCE LINES

TR-222-Y-R-S CORNING 960/pk 168 EUR

200UL CLEAR MAXYMUM RECOVERY UNIVERSAL FIT PIPET TIPS WITH REFERENCE LINES

TR-222-C-L-STK CORNING 480/pk 162 EUR

200UL "MAXYMUM RECOVERY" UNIVERSAL FIT REFERENCE TIPS, RACKED AND PRE-STERILIZED

TR-222-C-L-R-S CORNING 960/pk 230.4 EUR

200UL CLEAR, MAXYMUM RECOVERY STERILE UNIVERSAL FIT PIPET TIPS WITH REFERENCE LINES

TR-222-C-STK-S CORNING 480/pk 158.4 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Rat Normal Tissues

C4434567 Biochain 100 reactions 289 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Human Normal Tissues

C4234565 Biochain 100 reactions 289 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Mouse Normal Tissues

C4334566 Biochain 100 reactions 289 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Monkey Normal Tissues

C4534565 Biochain 100 reactions 289 EUR

200UL CLEAR PRE-STERILIZED MAXYMUM RECOVERY UNIVERSAL FIT PIPET TIPS WITH REFERENCE LINES

TR-222-C-L-STK-S CORNING 480/pk 184.8 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Oligo dT Primer: Chicken Normal Tissues

C4C34565 Biochain 100 reactions 289 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Dog Normal Tissues

C4734565-R Biochain 100 reactions 289 EUR

Chicken (Normal/Adult) Universal (pool of tissue cDNA)

CHUC-565 Alpha Diagnostics 10 rxn 498 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Rat Normal Tissues

C4434567-R Biochain 100 reactions 289 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Human Normal Tissues

C4234565-R Biochain 100 reactions 289 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Mouse Normal Tissues

C4334566-R Biochain 100 reactions 289 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Monkey Normal Tissues

C4534565-R Biochain 100 reactions 289 EUR

Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Chicken Normal Tissues

C4C34565-R Biochain 100 reactions 289 EUR

Universal RNA - Dog Normal Tissues

R4734565 Biochain 4x100 ug 766 EUR

Universal RNA - Dog Normal Tissues

R4734565-1 Biochain 2x100 ug 450 EUR

Dog Adult Tissues Protein lysate, Universal

DOUL-4568 Alpha Diagnostics 1 mg 628.8 EUR

Universal Protein Lysate: Dog Normal Tissues

P4734565 Biochain 4x0.5 mg 405 EUR

Universal Protein Lysate: Dog Normal Tissues

P4734565-1 Biochain 2x0.5 mg 270 EUR

1000-10000ul Universal Ref Tip Loose N-S

LW7833 Scientific Laboratory Supplies PK200 56.4 EUR

Universal platform

INC1112 Scientific Laboratory Supplies EACH 1434 EUR

Universal Attachment

MIX1320 Scientific Laboratory Supplies EACH 286.8 EUR

Universal V1-Puck

M-CP-111-021 MiTeGen 1 PUCK 350 EUR

Universal Oven UN30

OVE8314 Scientific Laboratory Supplies EACH 1672.8 EUR

Universal Oven UN55

OVE8316 Scientific Laboratory Supplies EACH 1952.4 EUR

Universal Oven UN75

OVE8318 Scientific Laboratory Supplies EACH 2028 EUR

Universal Oven UF30

OVE8332 Scientific Laboratory Supplies EACH 1911.6 EUR

Universal Oven UF55

OVE8334 Scientific Laboratory Supplies EACH 2306.4 EUR

Universal Oven UF75

OVE8336 Scientific Laboratory Supplies EACH 2433.6 EUR

UNIVERSAL BEER AGAR

U21-100-10kg Alphabiosciences 10 kg 1828.8 EUR

UNIVERSAL BEER AGAR

U21-100-2kg Alphabiosciences 2kg 444 EUR

UNIVERSAL BEER AGAR

U21-100-500g Alphabiosciences 500 g 164.4 EUR

Grant Universal Tray

BAT4622 Scientific Laboratory Supplies EACH 314.4 EUR

Universal AC adapter

PIP3214 Scientific Laboratory Supplies EACH 78 EUR

Universal Oven UN110

OVE8320 Scientific Laboratory Supplies EACH 2598 EUR

Universal Oven UN160

OVE8322 Scientific Laboratory Supplies EACH 3133.2 EUR

Universal Oven UN260

OVE8324 Scientific Laboratory Supplies EACH 4148.4 EUR

Universal Oven UN450

OVE8326 Scientific Laboratory Supplies EACH 5490 EUR

Universal Oven UN750

OVE8328 Scientific Laboratory Supplies EACH 7356 EUR

Universal Oven UF110

OVE8338 Scientific Laboratory Supplies EACH 2876.4 EUR

Universal Oven UF160

OVE8340 Scientific Laboratory Supplies EACH 3740.4 EUR

Universal Oven UF260

OVE8342 Scientific Laboratory Supplies EACH 4768.8 EUR

Universal Oven UF450

OVE8344 Scientific Laboratory Supplies EACH 6244.8 EUR

Universal Oven UF750

OVE8346 Scientific Laboratory Supplies EACH 8275.2 EUR

Universal WB Toolkit

KTD106-EN-20T Abbkine 20 T 59 EUR

Finntip 250 Universal 0.5-250ul Yellow 20 x 96 refill

PIP3672 Scientific Laboratory Supplies PK20 182.4 EUR

Universal Spring Tray

BAT7177 Scientific Laboratory Supplies EACH 298.8 EUR

Universal Oven UF1060

OVE8348 Scientific Laboratory Supplies EACH 15282 EUR

NBS Universal Platform

SHA4050 Scientific Laboratory Supplies EACH 1459.2 EUR

NBS Universal Platform

SHA4070 Scientific Laboratory Supplies EACH 1059.6 EUR

NBS Universal Platform

SHA4232 Scientific Laboratory Supplies EACH 580.8 EUR

NBS Universal Platform

SHA4256 Scientific Laboratory Supplies EACH 711.6 EUR

NBS Universal Platform

SHA4272 Scientific Laboratory Supplies EACH 1129.2 EUR

NBS Universal Platform

SHA4290 Scientific Laboratory Supplies EACH 1519.2 EUR

Universal qPCR Mixture

QPCR1000-UNIV Bio Basic 4X1.25ml 331.44 EUR

Mains adaptor (universal)

ARG1248 Scientific Laboratory Supplies EACH 135.78 EUR

Universal Oven UN30plus

OVE8350 Scientific Laboratory Supplies EACH 2390.4 EUR

Universal Oven UN55plus

OVE8352 Scientific Laboratory Supplies EACH 2608.8 EUR

Universal Oven UN75plus

OVE8354 Scientific Laboratory Supplies EACH 2902.8 EUR

Universal Oven UF30plus

OVE8366 Scientific Laboratory Supplies EACH 2523.6 EUR

Universal Oven UF55plus

OVE8368 Scientific Laboratory Supplies EACH 2752.8 EUR

Universal Oven UF75plus

OVE8370 Scientific Laboratory Supplies EACH 3300 EUR

Loopster Universal Disc

MIX1080 Scientific Laboratory Supplies EACH 180 EUR

Universal Oven UN110plus

OVE8356 Scientific Laboratory Supplies EACH 3327.6 EUR

Universal Oven UN260plus

OVE8358 Scientific Laboratory Supplies EACH 4956 EUR

Universal Oven UN450plus

OVE8360 Scientific Laboratory Supplies EACH 6390 EUR

Universal Oven UN750plus

OVE8362 Scientific Laboratory Supplies EACH 8228.4 EUR

Universal Oven UF110plus

OVE8372 Scientific Laboratory Supplies EACH 3807.6 EUR

Universal Oven UF160plus

OVE8374 Scientific Laboratory Supplies EACH 4743.6 EUR

Universal Oven UF260plus

OVE8376 Scientific Laboratory Supplies EACH 5660.4 EUR

Universal Oven UF450plus

OVE8378 Scientific Laboratory Supplies EACH 7177.2 EUR

Universal Oven UF750plus

OVE8380 Scientific Laboratory Supplies EACH 9790.8 EUR

IKA Universal Attachment

SHA2016 Scientific Laboratory Supplies EACH 997.2 EUR

Universal attachment IKA

SHA2210 Scientific Laboratory Supplies EACH 783.6 EUR

Universal Ohaus Plug GB

46001779 Scientific Laboratory Supplies EACH 16.8 EUR

Universal Stratus Adapter

MIC6036 Scientific Laboratory Supplies EACH 592.8 EUR

Universal Oven UF1060plus

OVE8382 Scientific Laboratory Supplies EACH 16224 EUR

Universal Spring Platform

MIX7184 Scientific Laboratory Supplies EACH 885.6 EUR

Universal Spring Platform

H1000-P-SP Benchmark Scientific 1 PC 640.9 EUR

Universal Spring Platform

H1010-P-SP Benchmark Scientific 1 each 677.5 EUR

Universal tray for LSB12

BAT1062 Scientific Laboratory Supplies EACH 300 EUR

Universal tray for LSB18

BAT1064 Scientific Laboratory Supplies EACH 314.4 EUR

Azo Universal spray 500ml

CLE1996 Scientific Laboratory Supplies EACH 10.29 EUR

2 Universal Clip Plates

MIX5190 Scientific Laboratory Supplies EACH 110.4 EUR

18mmMag Universal ScrewCap

CHR3460 Scientific Laboratory Supplies PK1000 1339.2 EUR

Universal (Aluminum) Platform

MIX1322 Scientific Laboratory Supplies EACH 139.2 EUR

Universal Multichannel Stand

F161417 Scientific Laboratory Supplies EACH 33.6 EUR

Universal Indicator Solution

UN10025 Scientific Laboratory Supplies 2.5L 205.2 EUR

Universal Indicator Solution

UN1005 Scientific Laboratory Supplies 50ML 21.31 EUR

Universal Indicator Solution

UN101 Scientific Laboratory Supplies 100ML 22.8 EUR

Universal Indicator Solution

UN1025 Scientific Laboratory Supplies 25L 812.08 EUR

Universal Indicator Solution

UN105 Scientific Laboratory Supplies 500ML 111.6 EUR

Universal Indicator Solution

UNB1010 Scientific Laboratory Supplies 10L 782.05 EUR

PCR plate-foil universal

A28216 GeneOn 1x100 pcs 112.8 EUR
Zwierzęta poddano chemicznej sympatektomii z użyciem 6-hydroksy-dopaminy, fałszywego neuroprzekaźnika, który selektywnie niszczy adrenergiczne zakończenia nerwowe. Sympatektomia chemiczna zwiększyła stymulowane pentagastryną wydzielanie kwasu żołądkowego i ustabilizowała śluzówkowy przepływ krwi na poziomie sprzed wagotomii, ale ze zwiększonym stosunkiem przepływu krwi do wydzielania kwasu. Można stwierdzić, że układ nerwowy współczulny wpływa na czynność żołądka po wagotomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.