Szybka i prosta analiza struktury drugorzędowej ludzkiej pepsyny za pomocą przenośnego spektrometru Ramana

Ludzka pepsyna jest proteazą trawienną, która odgrywa ważną rolę w ludzkim układzie pokarmowym. Drugorzędowa struktura ludzkiej pepsyny determinuje jej bioaktywność. Dlatego dogłębne zrozumienie zmian struktury drugorzędowej ludzkiej pepsyny jest szczególnie ważne dla dalszej poprawy wydajności funkcji biologicznej ludzkiej pepsyny. Jednak złożoność i różnorodność struktury drugorzędowej ludzkiej pepsyny utrudnia jej analizę. W niniejszym dokumencie opracowano wygodną metodę szybkiego wykrywania drugorzędowej struktury ludzkiej pepsyny za pomocą przenośnego spektrometru Ramana. Zgodnie ze zmianą powierzchni wzmocnionejSpektroskopia Ramana (SERS) intensywność sygnału i aktywność ludzkiej pepsyny przy różnych wartościach pH, ​​analizujemy zmianę struktury drugorzędowej ludzkiej pepsyny. Wyniki wskazują, że zawartość arkusza β stopniowo wzrastała wraz ze wzrostem pH w zakresie aktywnym, co jest zgodne z pomiarami dichroizmu kołowego (CD).
Zmiana struktury drugorzędowej poprawia czułość wykrywania ludzkiej pepsyny SERS. Tymczasem ludzka pepsyna jest powszechnie stosowanym markerem choroby do nieinwazyjnej diagnozy choroby refluksowej przełyku (GERD); granica wykrywalności ludzkiej pepsyny, którą otrzymaliśmy, wynosi 2 μg/ml za pomocą powyższej metody. Prawdziwy scenariusz wykrywania klinicznego jest również symulowany przez dodanie roztworu pepsyny do śliny, a standardowy wskaźnik odzysku wynosi 80,7-92,3%. Wyniki te pokazują wielką perspektywę naszej metody w badaniu struktury drugorzędowej białek, a ponadto promują zastosowanie SERS w diagnostyce klinicznej.

 Ekspozycja na pepsynę w środowisku niekwaśnym zwiększa ekspresję mucyny 5AC (MUC5AC) poprzez metaloproteinazę macierzy 9 (MMP9)/czynnik jądrowy κB (NF-κB) w  ludzkich komórkach  nabłonka dróg oddechowych

Refluks żołądkowy (GR) to cofanie się treści żołądkowej do przewodu pokarmowego. Wcześniej stwierdzono, że GR jest związany z chorobami zapalnymi dróg oddechowych i potencjalną przyczyną przebudowy dróg oddechowych. Przewlekła ekspozycja na treść żołądkową może powodować uszkodzenia od nosa do płuc, ponieważ enzymy trawienne i kwasowość są toksyczne dla komórek nabłonka dróg oddechowych.

Ostatnio stwierdzono, że toksyczność pepsyny w środowisku niekwaśnym zwiększa prozapalne cytokiny i receptory w nabłonku przewodu pokarmowego. Jednak wpływ pepsyny w warunkach bezkwasowych na ekspresję mucyny nie był badany w ludzkich komórkach nabłonka dróg oddechowych. Celem tego badania była ocena wpływu pepsyny na ekspresję mucyny 5AC (MUC5AC) w komórkach nabłonka górnych i dolnych dróg oddechowych jako ważnego potencjalnego czynnika niekwaśnego zapalenia dróg oddechowych związanego z GR.

W komórkach NCI-H292 i ludzkich komórkach nabłonka nosa (HNEpC) wpływ i szlaki sygnałowe pepsyny na ekspresję MUC5AC zbadano za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją ( RT-PCR), PCR w czasie rzeczywistym, immunoenzymatycznego testu, zymografii, Western biot i barwienie immunofluorescencyjne.
Pepsyna zwiększyła ekspresję MUC5AC w warunkach bezkwasowych komórek NCI-H292 i HNEpC. Ponadto aktywowana pepsyną metaloproteinaza macierzy 9 (MMP9) i fosforylowany czynnik jądrowy κB (NF-κB). Co więcej, inhibitory MMP9 i NF-κB znacząco osłabiały indukowaną pepsyną ekspresję MUC5AC, a knockdown NF-κB przez mały interferujący RNA (siRNA) znacząco blokował indukowaną pepsyną ekspresję MUC5AC w ludzkich komórkach nabłonka dróg oddechowych.

Walidacja w Chinach nieinwazyjnego  biomarkera pepsyny  ślinowej zawierającego dwa unikalne  przeciwciała monoklonalne dla ludzkiej  pepsyny  do diagnozowania choroby refluksowej przełyku.

Peptest to nowy nieinwazyjny test do diagnostyki refluksu oparty na technologii przepływu bocznego, który zawiera dwa wysoce specyficzne przeciwciała monoklonalne dla ludzkiej pepsyny do wykrywania pepsyny, biomarkera choroby refluksowej. Głównym celem tego wieloośrodkowego badania klinicznego była walidacja skuteczności preparatu Peptest u pacjentów z rozpoznaniem refluksu żołądkowo-przełykowego i zdrowych osób z grupy kontrolnej w Chinach. Pacjenci z podejrzeniem refluksu żołądkowo-przełykowego zostali poddani endoskopii i zostali zaklasyfikowani do podgrup z nienadżerkową chorobą refluksową i nadżerkowym zapaleniem przełyku. Zrekrutowano również zdrową grupę kontrolną . Wszyscy uczestnicy otrzymali kwestionariusz choroby refluksowej – pacjenci z wynikiem powyżej 12 punktów i kontrolni z wynikiem zero.
Wszyscy uczestnicy dostarczyli próbkę śliny poposiłkowej, a większość pacjentów oddała dodatkową próbkę po objawach do analizy pepsyny. Łącznie zrekrutowano 1032 uczestników w wieku od 19 do 78 lat. Składały się one z 488 pacjentów z nienadżerkową chorobą refluksową, 221 z nadżerkowym zapaleniem przełyku i 323 zdrowych osób z grupy kontrolnej. Liczba przeanalizowanych próbek poposiłkowych i poobjawowych wyniosła odpowiednio 1031 i 692. Wyniki we wszystkich ośrodkach wykazały ogólną wrażliwość na pepsyno dodatnią 85%, swoistość 60%, dodatnią wartość predykcyjną 82%, ujemną wartość predykcyjną 65% i dodatni współczynnik wiarygodności 2,12. wysoka, ale swoistość osiągnięta w niektórych ośrodkach była niska, co skutkowało ogólnie jedynie umiarkowaną swoistością. Uzasadnione są dalsze diagnostyczne badania śledcze.
Human Pepsin Elisa Kit
Human Pepsin Elisa Kit

Białko szoku cieplnego 70 jest indukowane przez  pepsynę  za pośrednictwem sygnalizacji MAPK w  ludzkich  komórkach nabłonka nosa

Ostatnie badania wykazały, że refluks krtaniowo-gardłowy jest związany z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych. Pepsyna może być kluczowym czynnikiem zaangażowanym w uszkodzenie komórek nabłonka błony śluzowej nosa, ale patogeneza pozostaje niejasna. Mamy zbadać, czy szlak kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK) reguluje ekspresję białka szoku cieplnego 70 (HSP70) w pierwotnych hodowlach ludzkich komórek nabłonka nosa (HNEpC) w odpowiedzi na stymulację pepsyną. Poziomy ekspresji białka HSP70 w HNEpC oszacowano za pomocą Analiza Western blot po leczeniu pepsyną. Oceniono również poziomy aktywności szlaku MAPK, aby wyjaśnić mechanizm leżący u podstaw wpływu pepsyny na HSP70 w HNEpC. Inhibitory szlaków sygnałowych wykorzystano do określenia udziału MAPK w odpowiedzi HSP70 po stymulacji pepsyną.
Zmierzono apoptozę komórkową i żywotność komórek w HNEpC po leczeniu pepsyną. Ekspresja HSP70 wzrosła po stymulacji pepsyną i spadła po usunięciu pepsyny. Aktywacja p38 indukowana pepsyną, kinaza regulowana sygnałem zewnątrzkomórkowym 1/2 i kinaza N-końcowa c-Jun (JNK) 1/2. Hamowanie JNK1/2 zmniejszało ekspresję HSP70 w HNEpC. Apoptoza w HNEpC w 12 h po leczeniu pepsyną o pH 7,0 znacząco wzrosła w porównaniu z grupą kontrolną i grupami o pH 7,0. Żywotność komórek zmniejszyła się po ekspozycji na pepsynę o pH 7,0. Pepsyna, nawet przy obojętnym pH 7,0, zwiększa ekspresję HSP70 w HNEpC poprzez aktywację szlaku sygnałowego JNK/MAPK. Podwyższony HSP70 może być mechanizmem ochronnym, gdy pepsyna jest obecna w innych częściach ciała.

Spontaniczna   , katalizowana  pepsyną C aktywacja ludzkiego  pepsynogenu C w hodowli zawiesinowej transgenicznych komórek ryżu: Produkcja i charakterystyka  ludzkiej  pepsyny  C.

Ludzki gen pepsynogenu C (hPGC) zsyntetyzowano z użyciem kodonów zoptymalizowanych pod kątem ryżu i sklonowano do wektora ekspresyjnego ryżu zawierającego promotor, peptyd sygnałowy i terminator pochodzący z genu α-amylazy ryżu 3D (Ramy3D). Ponadto do końca 3′ syntetycznego genu hPGC dodano znacznik 6-His w celu łatwego oczyszczenia. Roślinny wektor ekspresyjny wprowadzono do kalusów ryżowych (Oryza sativa L. cv. Dongjin) za pośrednictwem Agrobacterium tumefaciens. Integrację genu hPGC do chromosomu transgenicznego kalusa ryżowego i ekspresję hPGC w zawiesinach transgenicznych komórek ryżu zweryfikowano za pomocą amplifikacji genomowej reakcji łańcuchowej polimerazy DNA i analizy Northern blot.

Human Pepsin ELISA Kit

20-abx152697 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Pepsin ELISA Kit

abx253017-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

20-abx258448 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Pepsin ELISA kit

E01A7100 BlueGene 96T 700 EUR

Human Pepsin ELISA kit

E01P0699-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Pepsin ELISA kit

E01P0699-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Pepsin ELISA kit

E01P0699-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

CN-03533H1 ChemNorm 96T 561.6 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

CN-03533H2 ChemNorm 48T 386.4 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS042633-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS042633-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS042633-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS042633-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

abx258448-1mg Abbexa 1 mg 6187.5 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

abx258448-20g Abbexa 20 µg 3275 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

abx258448-5g Abbexa 5 µg 687.5 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS761674-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3900 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS761674-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 340 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS761674-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2045 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS761674-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 455 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS732928-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS732928-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS732928-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS732928-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS3802633-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS3802633-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS3802633-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS3802633-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS3801413-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS3801413-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS3801413-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS3801413-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS263717-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3040 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS263717-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 285 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS263717-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1670 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

MBS263717-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 405 EUR

Human Pepsin A ELISA Kit

abx253940-96tests Abbexa 96 tests 764.4 EUR

Human PP(Pepsin) ELISA Kit

EH3629 FN Test 96T 628.92 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

EK8569 SAB 96Т 799 EUR

Human PP(Pepsin) ELISA Kit

EKF57694-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

Human PP(Pepsin) ELISA Kit

EKF57694-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

Human PP(Pepsin) ELISA Kit

EKF57694-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

Human Pepsin,PG ELISA Kit

EKC34940-48T Biomatik Corporation 48T 597.24 EUR

Human Pepsin,PG ELISA Kit

EKC34940-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4052.7 EUR

Human Pepsin,PG ELISA Kit

EKC34940-96T Biomatik Corporation 96T 853.2 EUR

Human PP (Pepsin) ELISA Kit

EKE61151-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3124.08 EUR

Human PP (Pepsin) ELISA Kit

EKE61151-96T Biomatik Corporation 96T 657.7 EUR

Human Pepsin (PG) Elisa Kit

EK713327 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.34 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN51304-48T Biomatik Corporation 48T 345.73 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN51304-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2346.03 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN51304-96T Biomatik Corporation 96T 493.9 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU11601-48T Biomatik Corporation 48T 610.82 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU11601-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4144.85 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU11601-96T Biomatik Corporation 96T 872.6 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU08576-48T Biomatik Corporation 48T 527.66 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU08576-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3580.55 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU08576-96T Biomatik Corporation 96T 753.8 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU10193-48T Biomatik Corporation 48T 555.66 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU10193-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3770.55 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU10193-96T Biomatik Corporation 96T 793.8 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN52712-48T Biomatik Corporation 48T 380.31 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN52712-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2580.68 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN52712-96T Biomatik Corporation 96T 543.3 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN49687-48T Biomatik Corporation 48T 328.44 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN49687-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2228.7 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN49687-96T Biomatik Corporation 96T 469.2 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

AE27867HU-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

AE27867HU-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

CEA632Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5402.92 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

CEA632Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 550.13 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

CEA632Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 734.46 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

CEA632Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2945.08 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

4-CEA632Hu Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Human Pepsin, PG ELISA Kit

CSB-E08919h-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Human Pepsin, PG ELISA Kit

1-CSB-E08919h Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Human Pepsin,PP ELISA Kit

YLA1674HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Human Pepsin,PP ELISA Kit

YLA1674HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Human Pepsin(PP)ELISA Kit

GA-E0939HM-48Tests GenAsia Biotech 48 Tests Ask for price

Human Pepsin(PP)ELISA Kit

GA-E0939HM-96Tests GenAsia Biotech 96 Tests 388 EUR

Human Pepsin,PP ELISA KIT

E0922Hu-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4122 EUR

Human Pepsin,PP ELISA KIT

E0922Hu-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 300 EUR

Human Pepsin,PP ELISA KIT

E0922Hu-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2061 EUR

Human Pepsin,PP ELISA KIT

E0922Hu-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

Human Pepsin,PG ELISA KIT

E5837Hu-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4122 EUR

Human Pepsin,PG ELISA KIT

E5837Hu-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 300 EUR

Human Pepsin,PG ELISA KIT

E5837Hu-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2061 EUR

Human Pepsin,PG ELISA KIT

E5837Hu-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

KTE61240-48T Abbkine 48T 359 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

KTE61240-96T Abbkine 96T 619 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

KTE61240-96T5 Abbkine 96 T×5 2809 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

KTE61240-96T50 Abbkine 96 T×50 26209 EUR

Human PP(Pepsin) ELISA Kit

ELK8433-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Human PP(Pepsin) ELISA Kit

ELK8433-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Human Pepsin(PP)ELISA Kit

GA-E0939HM-48T GenAsia Biotech 48T 346.8 EUR

Human Pepsin(PP)ELISA Kit

GA-E0939HM-96T GenAsia Biotech 96T 559.2 EUR

Human Pepsin(PP)ELISA Kit

NSL1752Hu Sunlong 96 wells 468 EUR

Human Pepsin ELISA Kit (PP)

RK02117 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

Human PP(Pepsin) ELISA Kit

RE2201H-48wells Reed Biotech 48 wells 116.55 EUR

Human PP(Pepsin) ELISA Kit

RE2201H-96wells Reed Biotech 96 wells 161.55 EUR

Human Pepsin(PP)ELISA Kit

QY-E01049 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

SEA632Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5677.8 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

SEA632Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 572.76 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

SEA632Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 766.8 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

SEA632Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3090.6 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

4-SEA632Hu Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Human Pepsin,PP ELISA Kit

SL1348Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

AE27867HU-48T Abebio 48T 360 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

AE27867HU-96T Abebio 96T 680 EUR

Human Pepsin, PG ELISA Kit

MBS704203-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5925 EUR

Human Pepsin, PG ELISA Kit

MBS704203-24StripWellsLIMIT1 MyBiosource 24-Strip-Wells(LIMIT1) 275 EUR

Human Pepsin, PG ELISA Kit

MBS704203-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 600 EUR

Human Pepsin, PG ELISA Kit

MBS704203-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3105 EUR

Human Pepsin, PG ELISA Kit

MBS704203-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 855 EUR

Human Pepsin A ELISA Kit

MBS9425904-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2820 EUR

Human Pepsin A ELISA Kit

MBS9425904-96Tests MyBiosource 96Tests 615 EUR

Human Pepsin A ELISA Kit

MBS762223-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3900 EUR

Human Pepsin A ELISA Kit

MBS762223-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 340 EUR

Human Pepsin A ELISA Kit

MBS762223-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2045 EUR

Human Pepsin A ELISA Kit

MBS762223-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 455 EUR

Human PP (Pepsin) ELISA Kit

MBS8807358-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3130 EUR

Human PP (Pepsin) ELISA Kit

MBS8807358-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 350 EUR

Human PP (Pepsin) ELISA Kit

MBS8807358-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1710 EUR

Human PP (Pepsin) ELISA Kit

MBS8807358-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 445 EUR

Human Pepsin ELISA Kit (PP)

MBS9137645-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Human Pepsin, PP ELISA Kit

MBS162469-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3460 EUR

Human Pepsin, PP ELISA Kit

MBS162469-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 285 EUR

Human Pepsin, PP ELISA Kit

MBS162469-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1750 EUR

Human Pepsin, PP ELISA Kit

MBS162469-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 425 EUR

Human Pepsin, PG ELISA Kit

MBS1606717-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3460 EUR

Human Pepsin, PG ELISA Kit

MBS1606717-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 285 EUR

Human Pepsin, PG ELISA Kit

MBS1606717-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1750 EUR

Human Pepsin, PG ELISA Kit

MBS1606717-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 425 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2018943-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5320 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2018943-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 360 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2018943-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 545 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2018943-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2915 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2018943-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 720 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2024876-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5100 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2024876-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 350 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2024876-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 520 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2024876-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2795 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2024876-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 695 EUR

Human PP (Pepsin) ELISA Kit

MBS2511449-10x96Tests MyBiosource 10x96Tests 4060 EUR

Human PP (Pepsin) ELISA Kit

MBS2511449-24Tests MyBiosource 24Tests 265 EUR

Human PP (Pepsin) ELISA Kit

MBS2511449-48Tests MyBiosource 48Tests 450 EUR

Human PP (Pepsin) ELISA Kit

MBS2511449-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2265 EUR

Human PP (Pepsin) ELISA Kit

MBS2511449-96Tests MyBiosource 96Tests 535 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2700241-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 2980 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2700241-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 245 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

MBS285220-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6840 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

MBS285220-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 480 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

MBS285220-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3610 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

MBS285220-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 805 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2702185-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3130 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2702185-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 255 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2702185-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 330 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2702185-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1630 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2702185-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 420 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2700241-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 325 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2700241-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1555 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2700241-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 395 EUR

Human Pepsin ELISA Kit (PP)

RK02119 Abclonal 96T 322.37 EUR

Human Pepsin(PP) ELISA Kit

EIA06199h Enlibio each 430 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

MBS9714905-48Tests MyBiosource 48Tests 350 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

MBS9714905-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 1940 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

MBS9714905-96Tests MyBiosource 96Tests 520 EUR

Human Pepsin,PP ELISA Kit

201-12-0923 Shanghai Sunred Biological Technology 96 tests 528 EUR

Human PP(Pepsin) ELISA Kit

RE2201H-48wellsplate Reed Biotech 48 wells plate 126 EUR

Human PP(Pepsin) ELISA Kit

RE2201H-96wellsplate Reed Biotech 96 wells plate 180 EUR

Human Pepsin A-3 ELISA Kit

abx513566-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Human Pepsin A-3 ELISA Kit

MBS9425907-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2820 EUR

Human Pepsin A-3 ELISA Kit

MBS9425907-96Tests MyBiosource 96Tests 615 EUR

Human Pepsin A-3 ELISA Kit

MBS2880091-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4080 EUR

Human Pepsin A-3 ELISA Kit

MBS2880091-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 390 EUR

Human Pepsin A-3 ELISA Kit

MBS2880091-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2220 EUR

Human Pepsin A-3 ELISA Kit

MBS2880091-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 520 EUR

Human PGA/ Pepsin A ELISA Kit

E1914Hu Sunlong 1 Kit 515 EUR
Analiza Western blot wykazała zarówno hPGC, jak i jego dojrzałą formę, ludzką pepsynę C, z masami 42- i 36-kDa w pożywce hodowlanej w warunkach głodu cukru. Ludzką pepsynę C oczyszczono z pożywki hodowlanej przy użyciu kolumny agarozowej Ni-NTA, a sekwencje NH2-końcowych 5-reszt zostały zweryfikowane przez sekwencjonowanie aminokwasów. Aktywność hydrolizującą ludzkiej pepsyny C potwierdzono stosując jako substrat hemoglobinę wołową. Optymalne pH i temperatura dla aktywności pepsyny wynosiły odpowiednio 2,0 i 40°C.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.