Szybka i prosta analiza struktury drugorzędowej ludzkiej pepsyny za pomocą przenośnego spektrometru Ramana

Ludzka pepsyna jest proteazą trawienną, która odgrywa ważną rolę w ludzkim układzie pokarmowym. Drugorzędowa struktura ludzkiej pepsyny determinuje jej bioaktywność. Dlatego dogłębne zrozumienie zmian struktury drugorzędowej ludzkiej pepsyny jest szczególnie ważne dla dalszej poprawy wydajności funkcji biologicznej ludzkiej pepsyny. Jednak złożoność i różnorodność struktury drugorzędowej ludzkiej pepsyny utrudnia jej analizę. W niniejszym dokumencie opracowano wygodną metodę szybkiego wykrywania drugorzędowej struktury ludzkiej pepsyny za pomocą przenośnego spektrometru Ramana. Zgodnie ze zmianą powierzchni wzmocnionejSpektroskopia Ramana (SERS) intensywność sygnału i aktywność ludzkiej pepsyny przy różnych wartościach pH, ​​analizujemy zmianę struktury drugorzędowej ludzkiej pepsyny. Wyniki wskazują, że zawartość arkusza β stopniowo wzrastała wraz ze wzrostem pH w zakresie aktywnym, co jest zgodne z pomiarami dichroizmu kołowego (CD).
Zmiana struktury drugorzędowej poprawia czułość wykrywania ludzkiej pepsyny SERS. Tymczasem ludzka pepsyna jest powszechnie stosowanym markerem choroby do nieinwazyjnej diagnozy choroby refluksowej przełyku (GERD); granica wykrywalności ludzkiej pepsyny, którą otrzymaliśmy, wynosi 2 μg/ml za pomocą powyższej metody. Prawdziwy scenariusz wykrywania klinicznego jest również symulowany przez dodanie roztworu pepsyny do śliny, a standardowy wskaźnik odzysku wynosi 80,7-92,3%. Wyniki te pokazują wielką perspektywę naszej metody w badaniu struktury drugorzędowej białek, a ponadto promują zastosowanie SERS w diagnostyce klinicznej.

 Ekspozycja na pepsynę w środowisku niekwaśnym zwiększa ekspresję mucyny 5AC (MUC5AC) poprzez metaloproteinazę macierzy 9 (MMP9)/czynnik jądrowy κB (NF-κB) w  ludzkich komórkach  nabłonka dróg oddechowych

Refluks żołądkowy (GR) to cofanie się treści żołądkowej do przewodu pokarmowego. Wcześniej stwierdzono, że GR jest związany z chorobami zapalnymi dróg oddechowych i potencjalną przyczyną przebudowy dróg oddechowych. Przewlekła ekspozycja na treść żołądkową może powodować uszkodzenia od nosa do płuc, ponieważ enzymy trawienne i kwasowość są toksyczne dla komórek nabłonka dróg oddechowych.

Ostatnio stwierdzono, że toksyczność pepsyny w środowisku niekwaśnym zwiększa prozapalne cytokiny i receptory w nabłonku przewodu pokarmowego. Jednak wpływ pepsyny w warunkach bezkwasowych na ekspresję mucyny nie był badany w ludzkich komórkach nabłonka dróg oddechowych. Celem tego badania była ocena wpływu pepsyny na ekspresję mucyny 5AC (MUC5AC) w komórkach nabłonka górnych i dolnych dróg oddechowych jako ważnego potencjalnego czynnika niekwaśnego zapalenia dróg oddechowych związanego z GR.

W komórkach NCI-H292 i ludzkich komórkach nabłonka nosa (HNEpC) wpływ i szlaki sygnałowe pepsyny na ekspresję MUC5AC zbadano za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją ( RT-PCR), PCR w czasie rzeczywistym, immunoenzymatycznego testu, zymografii, Western biot i barwienie immunofluorescencyjne.
Pepsyna zwiększyła ekspresję MUC5AC w warunkach bezkwasowych komórek NCI-H292 i HNEpC. Ponadto aktywowana pepsyną metaloproteinaza macierzy 9 (MMP9) i fosforylowany czynnik jądrowy κB (NF-κB). Co więcej, inhibitory MMP9 i NF-κB znacząco osłabiały indukowaną pepsyną ekspresję MUC5AC, a knockdown NF-κB przez mały interferujący RNA (siRNA) znacząco blokował indukowaną pepsyną ekspresję MUC5AC w ludzkich komórkach nabłonka dróg oddechowych.

Walidacja w Chinach nieinwazyjnego  biomarkera pepsyny  ślinowej zawierającego dwa unikalne  przeciwciała monoklonalne dla ludzkiej  pepsyny  do diagnozowania choroby refluksowej przełyku.

Peptest to nowy nieinwazyjny test do diagnostyki refluksu oparty na technologii przepływu bocznego, który zawiera dwa wysoce specyficzne przeciwciała monoklonalne dla ludzkiej pepsyny do wykrywania pepsyny, biomarkera choroby refluksowej. Głównym celem tego wieloośrodkowego badania klinicznego była walidacja skuteczności preparatu Peptest u pacjentów z rozpoznaniem refluksu żołądkowo-przełykowego i zdrowych osób z grupy kontrolnej w Chinach. Pacjenci z podejrzeniem refluksu żołądkowo-przełykowego zostali poddani endoskopii i zostali zaklasyfikowani do podgrup z nienadżerkową chorobą refluksową i nadżerkowym zapaleniem przełyku. Zrekrutowano również zdrową grupę kontrolną . Wszyscy uczestnicy otrzymali kwestionariusz choroby refluksowej – pacjenci z wynikiem powyżej 12 punktów i kontrolni z wynikiem zero.
Wszyscy uczestnicy dostarczyli próbkę śliny poposiłkowej, a większość pacjentów oddała dodatkową próbkę po objawach do analizy pepsyny. Łącznie zrekrutowano 1032 uczestników w wieku od 19 do 78 lat. Składały się one z 488 pacjentów z nienadżerkową chorobą refluksową, 221 z nadżerkowym zapaleniem przełyku i 323 zdrowych osób z grupy kontrolnej. Liczba przeanalizowanych próbek poposiłkowych i poobjawowych wyniosła odpowiednio 1031 i 692. Wyniki we wszystkich ośrodkach wykazały ogólną wrażliwość na pepsyno dodatnią 85%, swoistość 60%, dodatnią wartość predykcyjną 82%, ujemną wartość predykcyjną 65% i dodatni współczynnik wiarygodności 2,12. wysoka, ale swoistość osiągnięta w niektórych ośrodkach była niska, co skutkowało ogólnie jedynie umiarkowaną swoistością. Uzasadnione są dalsze diagnostyczne badania śledcze.
Human Pepsin Elisa Kit
Human Pepsin Elisa Kit

Białko szoku cieplnego 70 jest indukowane przez  pepsynę  za pośrednictwem sygnalizacji MAPK w  ludzkich  komórkach nabłonka nosa

Ostatnie badania wykazały, że refluks krtaniowo-gardłowy jest związany z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych. Pepsyna może być kluczowym czynnikiem zaangażowanym w uszkodzenie komórek nabłonka błony śluzowej nosa, ale patogeneza pozostaje niejasna. Mamy zbadać, czy szlak kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK) reguluje ekspresję białka szoku cieplnego 70 (HSP70) w pierwotnych hodowlach ludzkich komórek nabłonka nosa (HNEpC) w odpowiedzi na stymulację pepsyną. Poziomy ekspresji białka HSP70 w HNEpC oszacowano za pomocą Analiza Western blot po leczeniu pepsyną. Oceniono również poziomy aktywności szlaku MAPK, aby wyjaśnić mechanizm leżący u podstaw wpływu pepsyny na HSP70 w HNEpC. Inhibitory szlaków sygnałowych wykorzystano do określenia udziału MAPK w odpowiedzi HSP70 po stymulacji pepsyną.
Zmierzono apoptozę komórkową i żywotność komórek w HNEpC po leczeniu pepsyną. Ekspresja HSP70 wzrosła po stymulacji pepsyną i spadła po usunięciu pepsyny. Aktywacja p38 indukowana pepsyną, kinaza regulowana sygnałem zewnątrzkomórkowym 1/2 i kinaza N-końcowa c-Jun (JNK) 1/2. Hamowanie JNK1/2 zmniejszało ekspresję HSP70 w HNEpC. Apoptoza w HNEpC w 12 h po leczeniu pepsyną o pH 7,0 znacząco wzrosła w porównaniu z grupą kontrolną i grupami o pH 7,0. Żywotność komórek zmniejszyła się po ekspozycji na pepsynę o pH 7,0. Pepsyna, nawet przy obojętnym pH 7,0, zwiększa ekspresję HSP70 w HNEpC poprzez aktywację szlaku sygnałowego JNK/MAPK. Podwyższony HSP70 może być mechanizmem ochronnym, gdy pepsyna jest obecna w innych częściach ciała.

Spontaniczna   , katalizowana  pepsyną C aktywacja ludzkiego  pepsynogenu C w hodowli zawiesinowej transgenicznych komórek ryżu: Produkcja i charakterystyka  ludzkiej  pepsyny  C.

Ludzki gen pepsynogenu C (hPGC) zsyntetyzowano z użyciem kodonów zoptymalizowanych pod kątem ryżu i sklonowano do wektora ekspresyjnego ryżu zawierającego promotor, peptyd sygnałowy i terminator pochodzący z genu α-amylazy ryżu 3D (Ramy3D). Ponadto do końca 3′ syntetycznego genu hPGC dodano znacznik 6-His w celu łatwego oczyszczenia. Roślinny wektor ekspresyjny wprowadzono do kalusów ryżowych (Oryza sativa L. cv. Dongjin) za pośrednictwem Agrobacterium tumefaciens. Integrację genu hPGC do chromosomu transgenicznego kalusa ryżowego i ekspresję hPGC w zawiesinach transgenicznych komórek ryżu zweryfikowano za pomocą amplifikacji genomowej reakcji łańcuchowej polimerazy DNA i analizy Northern blot.

Human Pepsin ELISA kit

E01P0699-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Pepsin ELISA kit

E01P0699-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Pepsin ELISA kit

E01P0699-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Pepsin ELISA kit

E01A7100 BlueGene 96T 700 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

CN-03533H1 ChemNorm 96T 561.6 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

CN-03533H2 ChemNorm 48T 386.4 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

20-abx258448 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Pepsin ELISA Kit

abx253017-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

20-abx152697 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Pepsin ELISA Kit

abx258448-1mg Abbexa 1 mg 6187.5 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

abx258448-20g Abbexa 20 µg 3275 EUR

Human Pepsin ELISA Kit

abx258448-5g Abbexa 5 µg 687.5 EUR

Pepsin ELISA Kit| Rat Pepsin ELISA Kit

EF017993 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Human Pepsin,PP ELISA Kit

201-12-0923 SunredBio 96 tests 528 EUR

Human PP(Pepsin) ELISA Kit

ELK8433-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Human PP(Pepsin) ELISA Kit

ELK8433-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

EK8569 SAB 96Т 799 EUR

Human Pepsin (PG) Elisa Kit

EK713327 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.34 EUR

Human PP(Pepsin) ELISA Kit

EKF57694-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

Human PP(Pepsin) ELISA Kit

EKF57694-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

Human PP(Pepsin) ELISA Kit

EKF57694-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

Human Pepsin,PG ELISA Kit

EKC34940-48T Biomatik Corporation 48T 597.24 EUR

Human Pepsin,PG ELISA Kit

EKC34940-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4052.7 EUR

Human Pepsin,PG ELISA Kit

EKC34940-96T Biomatik Corporation 96T 853.2 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU11601-48T Biomatik Corporation 48T 610.82 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU11601-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4144.85 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU11601-96T Biomatik Corporation 96T 872.6 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU10193-48T Biomatik Corporation 48T 555.66 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU10193-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3770.55 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU10193-96T Biomatik Corporation 96T 793.8 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU08576-48T Biomatik Corporation 48T 527.66 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU08576-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3580.55 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU08576-96T Biomatik Corporation 96T 753.8 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN52712-48T Biomatik Corporation 48T 380.31 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN52712-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2580.68 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN52712-96T Biomatik Corporation 96T 543.3 EUR

Human PP (Pepsin) ELISA Kit

EKE61151-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3124.08 EUR

Human PP (Pepsin) ELISA Kit

EKE61151-96T Biomatik Corporation 96T 657.7 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN49687-48T Biomatik Corporation 48T 328.44 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN49687-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2228.7 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN49687-96T Biomatik Corporation 96T 469.2 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN51304-48T Biomatik Corporation 48T 345.73 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN51304-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2346.03 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN51304-96T Biomatik Corporation 96T 493.9 EUR

Human Pepsin(PP)ELISA Kit

GA-E0939HM-48T GenAsia Biotech 48T 346.8 EUR

Human Pepsin(PP)ELISA Kit

GA-E0939HM-96T GenAsia Biotech 96T 559.2 EUR

Human PP(Pepsin) ELISA Kit

EH3629 FN Test 96T 628.92 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

CEA632Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5402.92 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

CEA632Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 550.13 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

CEA632Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 734.46 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

CEA632Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2945.08 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

4-CEA632Hu Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Human Pepsin, PG ELISA Kit

CSB-E08919h-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Human Pepsin, PG ELISA Kit

1-CSB-E08919h Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

AE27867HU-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

AE27867HU-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Human Pepsin A ELISA Kit

abx253940-96tests Abbexa 96 tests 764.4 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

KTE61240-48T Abbkine 48T 359 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

KTE61240-96T Abbkine 96T 619 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

KTE61240-96T5 Abbkine 96 T×5 2809 EUR

Human Pepsin (PG) ELISA Kit

KTE61240-96T50 Abbkine 96 T×50 26209 EUR

Human Pepsin ELISA Kit (PP)

RK02117 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

Human PP(Pepsin) ELISA Kit

RE2201H-48wells Reed Biotech 48 wells 116.55 EUR

Human PP(Pepsin) ELISA Kit

RE2201H-96wells Reed Biotech 96 wells 161.55 EUR

Human Pepsin(PP)ELISA Kit

QY-E01049 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Human Pepsin(PP)ELISA Kit

NSL1752Hu Sunlong 96 wells 468 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

SEA632Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5677.8 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

SEA632Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 572.76 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

SEA632Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 766.8 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

SEA632Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3090.6 EUR

Human Pepsin (PP) ELISA Kit

4-SEA632Hu Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Human Pepsin,PP ELISA Kit

SL1348Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Human Pepsin,PP ELISA Kit

YLA1674HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Human Pepsin,PP ELISA Kit

YLA1674HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Rat Pepsin(Pepsin) ELISA Kit

E39ER1281 EnoGene 96T 595 EUR

Human Pepsin A-3 ELISA Kit

abx513566-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Human PGA/ Pepsin A ELISA Kit

E1914Hu Sunlong 1 Kit 515 EUR

Human PGA3(Pepsin A) ELISA Kit

EKF57271-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

Human PGA3(Pepsin A) ELISA Kit

EKF57271-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

Human PGA3(Pepsin A) ELISA Kit

EKF57271-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

Human PGA3(Pepsin A) ELISA Kit

EH0985 FN Test 96T 628.92 EUR

Human Pepsin A-3 ELISA Kit(PGA3)

RK04193 Abclonal 96T 280 EUR

Human PGA3/ Pepsin A-3 ELISA Kit

E1915Hu Sunlong 1 Kit 515 EUR

Human PGA3 / Pepsin A-3 ELISA Kit

E0632h EIAab 96T 736 EUR

ELISA kit for Human PP (Pepsin)

E-EL-H2050 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

ELISA kit for Human Pepsin (PG)

KTE61240-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

Human Pepsin A, PGA3 ELISA Kit

ELI-02244h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Rat Pepsin ELISA kit

E02P0699-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Pepsin ELISA kit

E02P0699-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Pepsin ELISA kit

E02P0699-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Pepsin ELISA kit

E08P0699-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Pepsin ELISA kit

E08P0699-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Pepsin ELISA kit

E08P0699-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Pepsin ELISA kit

E07P0699-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Pepsin ELISA kit

E07P0699-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Pepsin ELISA kit

E07P0699-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat Pepsin ELISA kit

E01A15846 BlueGene 96T 700 EUR

Rat Pepsin ELISA Kit

CN-01695R1 ChemNorm 96T 548.4 EUR

Rat Pepsin ELISA Kit

CN-01695R2 ChemNorm 48T 367.2 EUR

Rat Pepsin ELISA Kit

20-abx258285 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Pig Pepsin ELISA Kit

abx255552-96tests Abbexa 96 tests 943.2 EUR

Rat Pepsin ELISA Kit

abx255946-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Rat Pepsin ELISA Kit

NSL0264r Sunlong 96 Tests 498 EUR

Rat Pepsin ELISA Kit

abx255946-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Rat Pepsin ELISA Kit

abx255946-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Rat Pepsin ELISA Kit

abx258285-1mg Abbexa 1 mg 6075 EUR

Rat Pepsin ELISA Kit

abx258285-20g Abbexa 20 µg 3212.5 EUR

Rat Pepsin ELISA Kit

abx258285-5g Abbexa 5 µg 675 EUR

Pig Pepsin ELISA Kit

abx361549-100g Abbexa 100 µg 618.75 EUR

Goat Pepsin ELISA kit

E01A50749 BlueGene 96T 700 EUR

Goat Pepsin ELISA kit

E06P0699-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Pepsin ELISA kit

E06P0699-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Pepsin ELISA kit

E06P0699-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Sheep Pepsin ELISA kit

E01A103043 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Pepsin ELISA kit

E01A24593 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Pepsin ELISA kit

E03P0699-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Pepsin ELISA kit

E03P0699-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Pepsin ELISA kit

E03P0699-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Pepsin ELISA Kit

CN-02572M1 ChemNorm 96T 536.4 EUR

Mouse Pepsin ELISA Kit

CN-02572M2 ChemNorm 48T 355.2 EUR

Mouse Pepsin ELISA Kit

20-abx258284 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Pepsin ELISA Kit

abx254361-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Mouse Pepsin ELISA Kit

abx258284-1mg Abbexa 1 mg 6075 EUR

Mouse Pepsin ELISA Kit

abx258284-20g Abbexa 20 µg 3212.5 EUR

Mouse Pepsin ELISA Kit

abx258284-5g Abbexa 5 µg 675 EUR

Human Pepsin A-3 (PGA3) ELISA Kit

abx253940-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Human Pepsin A-3 (PGA3) ELISA Kit

abx253940-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Human Pepsin A-4 (PGA4) ELISA Kit

abx538400-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

Human Pepsin A-3 (PGA3) ELISA Kit

abx585582-100g Abbexa 100 µg 6700 EUR

Human Pepsin A-3 (PGA3) ELISA Kit

abx585582-10g Abbexa 10 µg 743.75 EUR

Human Pepsin A-3 (PGA3) ELISA Kit

abx585582-50g Abbexa 50 µg 3537.5 EUR

Rabbit Pepsin ELISA kit

E01A33315 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Pepsin ELISA kit

E01A76896 BlueGene 96T 700 EUR

Canine Pepsin ELISA kit

E01A68178 BlueGene 96T 700 EUR

Bovine Pepsin ELISA kit

E01A85616 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Pepsin ELISA kit

E09P0699-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey Pepsin ELISA kit

E09P0699-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey Pepsin ELISA kit

E09P0699-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit Pepsin ELISA kit

E04P0699-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Pepsin ELISA kit

E04P0699-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Pepsin ELISA kit

E04P0699-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Monkey Pepsin ELISA Kit

abx354985-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Rabbit Pepsin ELISA Kit

abx355279-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Canine Pepsin ELISA Kit

NSL0775Ca Sunlong 870 wells 528 EUR

Porcine Pepsin ELISA kit

E01A59467 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Pepsin ELISA kit

E01A94329 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Pepsin ELISA Kit

abx354711-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Chicken Pepsin ELISA Kit

NSL0379Ch Sunlong 474 T 528 EUR

Porcine Pepsin ELISA Kit

NSL1206Po Sunlong 96T 528 EUR

Rat Pepsin (PG) ELISA Kit

EK8567 SAB 96Т 799 EUR

Rat Pepsin(PP) Elisa Kit

EK720818 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.61 EUR

Rat PP (Pepsin) ELISA Kit

EKE62228-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3124.08 EUR

Rat PP (Pepsin) ELISA Kit

EKE62228-96T Biomatik Corporation 96T 657.7 EUR

Rat Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU10192-48T Biomatik Corporation 48T 542.78 EUR

Rat Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU10192-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3683.15 EUR

Rat Pepsin (PP) ELISA Kit

EKU10192-96T Biomatik Corporation 96T 775.4 EUR

Rat Pepsin, PP ELISA Kit

ELA-E0632r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rat Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN51303-48T Biomatik Corporation 48T 337.82 EUR

Rat Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN51303-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2292.35 EUR

Rat Pepsin (PP) ELISA Kit

EKN51303-96T Biomatik Corporation 96T 482.6 EUR

Rat Pepsin(PP)ELISA Kit

GA-E0628RT-48T GenAsia Biotech 48T 380.4 EUR

Rat Pepsin(PP)ELISA Kit

GA-E0628RT-96T GenAsia Biotech 96T 595.2 EUR

Dog Pepsin A ELISA Kit

abx513565-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Pig Pepsin A ELISA Kit

abx513568-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Rat Pepsin (PP) ELISA Kit

CEA632Ra-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5552.14 EUR

Rat Pepsin (PP) ELISA Kit

CEA632Ra-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 562.42 EUR

Rat Pepsin (PP) ELISA Kit

CEA632Ra-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 752.02 EUR

Rat Pepsin (PP) ELISA Kit

CEA632Ra-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3024.07 EUR

Rat Pepsin (PP) ELISA Kit

4-CEA632Ra Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Rat Pepsin, PG ELISA Kit

CSB-E08920r-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Rat Pepsin, PG ELISA Kit

1-CSB-E08920r Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Rat Pepsin (PG) ELISA Kit

AE27864RA-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Rat Pepsin (PG) ELISA Kit

AE27864RA-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Rat PP(Pepsin) ELISA Kit

RE2201R-48wells Reed Biotech 48 wells 125.55 EUR

Rat PP(Pepsin) ELISA Kit

RE2201R-96wells Reed Biotech 96 wells 161.55 EUR

Rat Pepsin(PP)ELISA Kit

QY-E11024 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Rat Pepsin,PP ELISA Kit

SL0561Ra Sunlong - 498 EUR
Analiza Western blot wykazała zarówno hPGC, jak i jego dojrzałą formę, ludzką pepsynę C, z masami 42- i 36-kDa w pożywce hodowlanej w warunkach głodu cukru. Ludzką pepsynę C oczyszczono z pożywki hodowlanej przy użyciu kolumny agarozowej Ni-NTA, a sekwencje NH2-końcowych 5-reszt zostały zweryfikowane przez sekwencjonowanie aminokwasów. Aktywność hydrolizującą ludzkiej pepsyny C potwierdzono stosując jako substrat hemoglobinę wołową. Optymalne pH i temperatura dla aktywności pepsyny wynosiły odpowiednio 2,0 i 40°C.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.