VIP conditions human endometrial receptivity by privileging endoplasmic reticulum stress through ATF6α pathway

Komórki zrębu endometrium przechodzą stres retikulum endoplazmatycznego (ER) i odpowiedź na rozwinięte białka (UPR) podczas decydualizacji związanej z procesami zapalnymi i angiogenezy. Biorąc pod uwagę, że VIP (wazoaktywny peptyd jelitowy) indukuje program decydualizacji, zbadaliśmy, czy moduluje szlaki ER/UPR, aby warunkować oba procesy pod kątem implantacji zarodka. Kiedy ludzka linia komórek zrębu endometrium (HESC) została zdecidualizowana przez VIP, zaobserwowaliśmy wzrost ekspresji ATF6α, czujnika stresu ER i markerów UPR, związany ze wzrostem produkcji IL-1β.
Co więcej, AEBSF (szlak inhibitora ATF6α) zapobiegał temu efektowi i obniżał wskaźnik ekspansji w modelu implantacji in vitro. Komórki z decidualizacją VIP faworyzują również angiogenezę, której towarzyszy silna regulacja w dół trombospondyny-1. Wreszcie ekspresja receptorów ATF6α, VIP i VPAC2 była zmniejszona w biopsjach endometrium od kobiet z nawracającymi niepowodzeniami implantacji w porównaniu z kobietami płodnymi. Podsumowując, VIP uprzywilejowuje szlak ATF6α związany z jałową odpowiedzią zapalną i angiogenezą, która może warunkować receptywność endometrium.

Unikanie odporności przez Salmonella: wykorzystanie osi VPAC1/ VIP  w  ludzkich  monocytach.

Unikanie odporności jest kluczowym mechanizmem przetrwania kolonizacji bakteryjnej głębszych tkanek i może prowadzić do stanów zagrażających życiu, takich jak endotoksemia i posocznica. Zrozumienie tych szlaków obejścia immunologicznego byłoby ważnym krokiem w rozwoju nowatorskich leków przeciwdrobnoustrojowych. W tym miejscu opisujemy nieznany dotąd mechanizm, za pomocą którego Salmonella wykorzystuje szlak przeciwzapalny w ludzkich komórkach odpornościowych, aby uzyskać przewagę w przeżywalności. Wykazaliśmy, że Salmonella enterica serovar Typhimurium szczep 4/74 istotnie (P < 0,05) zwiększył ekspresję mRNA i białka powierzchniowego receptora typu 1 (VPAC1) dla przeciwzapalnego naczynioaktywnego peptydu jelitowego (VIP) w ludzkich monocytach.
Jednak pokazujemy również, że S. Typhimurium wywoływał wsteczny recykling VPAC1 od wczesnych endosomów do endosomów sortujących zawierających Rab11a, związanych z aparatem Golgiego i ruchem wstecznym przez Rab3a i kalmodulinę 1. Ekspresja Rab3a i kalmoduliny 1 była znacznie zwiększona przez S. Zakażenie typhimurium i W-7 (antagonista kalmoduliny) zmniejszyły ekspresję VPAC1 na błonie komórkowej, podczas gdy CALP-1 (agonista kalmoduliny) zwiększył ekspresję VPAC1 (P < 0,05). Gdy zakażone monocyty były hodowane wspólnie z VIP, znacznie większą liczbę S. Typhimurium odzyskano z tych monocytów w porównaniu z S. Typhimurium odzyskanym z monocytów hodowanych tylko w pożywce komórkowej. Wnioskujemy, że infekcja S. Typhimurium wykorzystuje gospodarza VPAC1/VIP, aby uzyskać przewagę w przeżywalności w ludzkich monocytach.

Wzajemna rozmowa między błonami płodowymi a trzewną tkanką tłuszczową obejmuje szlaki HMGB1-RAGE i  VIP- VPAC2 w  ludzkiej  cukrzycy ciążowej

Cukrzyca ciążowa (GDM) jest definiowana jako nietolerancja glukozy, którą po raz pierwszy rozpoznaje się w czasie ciąży. Matczyna tkanka tłuszczowa i błony płodowe wydzielają różne cząsteczki, które odgrywają istotną rolę w patogenezie GDM. To pilotażowe badanie miało na celu zbadanie, czy ekspresja białka box 1 o wysokiej mobilności (HMGB1) i jego receptora produktów końcowych zaawansowanej glikacji (RAGE) oraz wazoaktywnego peptydu jelitowego (VIP) i jego receptorów (VPAC-1,-2 ) zmodyfikowano u kobiet w ciąży z GDM. Błony płodowe (FM), przeszczepy sieciowej tkanki tłuszczowej (VAT), a próbki surowicy pobrano od 12 kobiet z GDM i 12 z prawidłową tolerancją glukozy (NGT) w momencie porodu.
Human VIP Elisa
Human VIP Elisa
 1. Ekspresję HMGB1, RAGE i VIP, VPAC-1,-2 wykrywano metodą Western Blot w eksplantach; poziomy w krążeniu i uwalnianie „in vitro” HMGB1 i VIP mierzono testami ELISA.
 2. Ekspresja tkankowa HMGB1 była wyższa w FM otrzymanych od kobiet GDM (p = 0,02) niż w FM od kobiet NGT. Ekspresja tkankowa VPAC2 (p = 0,03) i RAGE (p = 0,03) była istotnie zwiększona w VAT od pacjentów z GDM. Tylko FM z NGT uwalniały wykrywalne poziomy HMGB1, czego nie obserwowano w próbkach uzyskanych z GDM.
 3. VAT z GDM uwalniał niższe poziomy VIP (p = 0,05) niż próbki NGT. Badanie to wskazuje, że istnieje dostrojona regulacja pomiędzy FMs i VAT przez całą ciążę w celu utrzymania immunologicznej homeostazy metabolicznej.
 4. W GDM zaobserwowano równowagę między mediatorami zapalnymi i przeciwzapalnymi. Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić ich dokładną rolę w wynikach płodu i matki w GDM.

Spadek częstości występowania  zakażenia wirusem  brodawczaka ludzkiego po szczepieniu wśród australijskich rdzennych kobiet, populacji o wyższym ryzyku raka szyjki macicy:  badanie VIP- I

Występowanie i umieralność na raka szyjki macicy są silnie skorelowane z niekorzystnymi warunkami społeczno-ekonomicznymi, głównie z powodu nierównego dostępu do badań przesiewowych i leczenia. Uniwersalne szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) daje możliwość znacznego zmniejszenia tej globalnej dysproporcji w zakresie zdrowia. Australijskie tubylcze kobiety mają znacznie wyższy wskaźnik zachorowań na raka szyjki macicy niż kobiety nierdzenne, głównie z powodu niedostatecznego badania przesiewowego. Zbadaliśmy wskaźniki infekcji HPV u rdzennych kobiet 7 lat po wprowadzeniu krajowego programu szczepień przeciwko HPV. 

Zastosowaliśmy powtórny projekt przekrojowy, z punktem odniesienia uzyskanym przez badanie rozpowszechnienia HPV wśród rdzennych kobiet uczęszczających do poradni w celu przesiewowego badania cytologicznego szyjki macicy, przed rozpoczęciem programu szczepień w 2007 r. W 2014 r. wróciliśmy do klinik w czterech lokalizacjach- 15 i zaprosili kobiety w wieku 18-26 lat zgłaszające się na badania przesiewowe w celu dostarczenia próbki szyjki macicy do badania HPV, a także wypełnienia krótkiego kwestionariusza i zgody na udostępnienie ich danych w National HPV Vaccination Program Register. Do testowania próbek pod kątem określonych genotypów HPV zastosowaliśmy ugruntowane metody laboratoryjne.
Łącznie 142 kobiety zostały zrekrutowane w uczestniczących ośrodkach, w porównaniu ze 155, które zostały zrekrutowane w tych samych lokalizacjach w ankiecie przed szczepieniem z 2007 roku. Obie grupy były identyczne pod względem wieku, przy czym nowsza grupa miała wyższy odsetek stosujących antykoncepcję hormonalną i niższy odsetek palaczy. Odsetek, u którego stwierdzono jakikolwiek typ HPV, spadł z 58 do 36%, przy czym spadek ten był w całości spowodowany redukcją typów szczepionek, która spadła o 94% z 24 do 1,4%.
Wydaje się, że australijski krajowy program szczepień przeciwko wirusowi HPV skutecznie chroni bardzo wysoki odsetek rdzennych kobiet przed typami HPV ukierunkowanymi na szczepienia, które w przeszłości miały podwyższone ryzyko raka szyjki macicy.

Rozregulowanie genów JAK/STAT przez wazoaktywny peptyd jelitowy ( VIP ) w monocytach zakażonych Salmonella może hamować jego potencjał terapeutyczny w  ludzkiej  posocznicy.

Modele mysie/LPS posocznicy Gram-ujemnej wskazują, że wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) ma potencjał terapeutyczny. Zbadaliśmy nieznany wpływ VIP na białka i geny JAK/STAT w ludzkich monocytach zakażonych Salmonella Typhimurium 14028. S. Typhimurium 14028 zwiększył ekspresję zarówno receptora IL-6 (IL-6R), jak i receptora interferonu gamma 1 (IFNγR1) na monocytach ale wspólna hodowla zakażonych monocytów z VIP (10-7 M) tylko zmniejszyła ekspresję IFNγR1 (P < 0,05) . W przeciwieństwie do tego infekcja lub kokultura S. Typhimurium 14028 z VIP nie miała wpływu na ekspresję receptora IL-10 na powierzchni monocytów.

Human VIP/ VIP peptides ELISA Kit

E2664Hu Sunlong 1 Kit 515 EUR

Human VIP(VIP peptides) ELISA Kit

EKF57208-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

Human VIP(VIP peptides) ELISA Kit

EKF57208-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

Human VIP(VIP peptides) ELISA Kit

EKF57208-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

Human VIP(VIP peptides) ELISA Kit

EH0694 FN Test 96T 571.5 EUR

Human VIP / VIP peptides ELISA Kit

E0380h EIAab 96T 736 EUR

Human VIP ELISA Kit

ELA-E0380h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Human VIP ELISA Kit

EHV0044 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Human VIP ELISA Kit

STJ150150 St John's Laboratory 1 kit 494.4 EUR

Human VIP ELISA Kit

IHUVIPKT Innovative research each 446 EUR

VIP ELISA KIT|Human

EF000443 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Human VIP peptides ELISA Kit

EK1680 SAB 96 tests 639 EUR

OKEH00406-96W - VIP ELISA Kit (Human)

OKEH00406-96W Aviva Systems Biology 96Wells 600 EUR

Rat VIP peptides, VIP ELISA Kit

ELA-E0380r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

VIP ELISA Kit (Human) : 96 Wells (OKEH00406)

OKEH00406 Aviva Systems Biology 96 Wells 888 EUR

Rat Vip/ VIP peptides ELISA Kit

E1030Ra Sunlong 1 Kit 557 EUR

Pig VIP / VIP peptides ELISA Kit

E0380p EIAab 96T 900 EUR

Rat Vip / VIP peptides ELISA Kit

E0380r EIAab 96T 796 EUR

Mouse Vip/ VIP peptides ELISA Kit

E1577Mo Sunlong 1 Kit 543 EUR

Mouse Vip / VIP peptides ELISA Kit

E0380m EIAab 96T 776 EUR

Bovine VIP/ VIP peptides ELISA Kit

E0285Bo Sunlong 1 Kit 630 EUR

Bovine VIP / VIP peptides ELISA Kit

E0380b EIAab 96T 900 EUR

Chicken VIP/ VIP peptides ELISA Kit

E0086Ch Sunlong 1 Kit 630 EUR

Chicken VIP / VIP peptides ELISA Kit

E0380c EIAab 96T 900 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide,VIP ELISA Kit

201-12-1357 SunredBio 96 tests 528 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

DLR-VIP-Hu DL Develop 96T 422 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

DLR-VIP-Hu-48T DL Develop 48T 574.8 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

DLR-VIP-Hu-96T DL Develop 96T 745.2 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

DL-VIP-Hu DL Develop 96T 402 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide(VIP) Elisa Kit

EK714399 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.45 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide,VIP ELISA Kit

EKC36018-48T Biomatik Corporation 48T 647.15 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide,VIP ELISA Kit

EKC36018-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4391.38 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide,VIP ELISA Kit

EKC36018-96T Biomatik Corporation 96T 924.5 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

EKU08113-48T Biomatik Corporation 48T 500.5 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

EKU08113-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3396.25 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

EKU08113-96T Biomatik Corporation 96T 715 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

EKN49224-48T Biomatik Corporation 48T 341.04 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

EKN49224-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2314.2 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

EKN49224-96T Biomatik Corporation 96T 487.2 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

EKL55094-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3287.95 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

EKL55094-96T Biomatik Corporation 96T 692.2 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

EKL61503-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3452.78 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

EKL61503-96T Biomatik Corporation 96T 726.9 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide(VIP)ELISA Kit

GA-E1373HM-48T GenAsia Biotech 48T 346.8 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide(VIP)ELISA Kit

GA-E1373HM-96T GenAsia Biotech 96T 559.2 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

EK12132 SAB 96Т 799 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

20-abx512766 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 24 tests
 • 96 tests

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

20-abx575833 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 24 tests
 • 96 tests

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

CEA380Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5128.02 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

CEA380Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 527.48 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

CEA380Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 702.12 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

CEA380Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2799.54 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

4-CEA380Hu Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Human Vasoactive Intestinal Peptide, VIP ELISA Kit

CSB-E08354h-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide, VIP ELISA Kit

1-CSB-E08354h Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

AE63157HU-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

AE63157HU-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide,VIP ELISA Kit

CN-04662H1 ChemNorm 96T 536.4 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide,VIP ELISA Kit

CN-04662H2 ChemNorm 48T 355.2 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

20-abx253655 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 24 tests
 • 96 tests

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

20-abx153479 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

RD-VIP-Hu-48T Reddot Biotech 48T 411.8 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

RD-VIP-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 573.6 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

RD-VIP-Hu-96T Reddot Biotech 96T 588.3 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

RD-VIP-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 794.4 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

RDR-VIP-Hu-48T Reddot Biotech 48T 432.39 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

RDR-VIP-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 600 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

RDR-VIP-Hu-96T Reddot Biotech 96T 617.72 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

RDR-VIP-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 830.4 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

RK12325 Abclonal 96T 280 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide(VIP)ELISA Kit

QY-E00734 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

KTE62665-48T Abbkine 48T 359 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

KTE62665-96T Abbkine 96T 619 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

KTE62665-96T5 Abbkine 96 T×5 2809 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

KTE62665-96T50 Abbkine 96 T×50 26209 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP)ELISA Kit

NSL1564Hu Sunlong 96 wells 468 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

SL3112Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide,VIP ELISA Kit

YLA0803HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Human Vasoactive Intestinal Peptide,VIP ELISA Kit

YLA0803HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Rat VIP ELISA Kit

ERV0044 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rat VIP ELISA Kit

STJ150088 St John's Laboratory 1 kit 494.4 EUR

Rat VIP ELISA Kit

IRTVIPKT Innovative research each 446 EUR

Goat VIP ELISA Kit

EGTV0044 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Mouse VIP ELISA Kit

EMV0044 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Sheep VIP ELISA Kit

ESV0044 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Mouse VIP ELISA Kit

IMSVIPKT Innovative research each 446 EUR

Monkey VIP ELISA Kit

EMKV0044 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rabbit VIP ELISA Kit

ERTV0044 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Canine VIP ELISA Kit

ECV0044 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Bovine VIP ELISA Kit

EBV0044 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Porcine VIP ELISA Kit

EPV0044 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Chicken VIP ELISA Kit

ECKV0044 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Anserini VIP ELISA Kit

EAV0044 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Human VIP(Vasoactive Intestinal Peptide) ELISA Kit

ELK1453-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Human VIP(Vasoactive Intestinal Peptide) ELISA Kit

ELK1453-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Human VIP (Vasoactive Intestinal Peptide) ELISA Kit

EKE61187-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2667.6 EUR

Human VIP (Vasoactive Intestinal Peptide) ELISA Kit

EKE61187-96T Biomatik Corporation 96T 561.6 EUR

Human VIP(Vasoactive Intestinal Peptide) ELISA Kit

RE2264H-48wells Reed Biotech 48 wells 116.55 EUR

Human VIP(Vasoactive Intestinal Peptide) ELISA Kit

RE2264H-96wells Reed Biotech 96 wells 161.55 EUR

Human VIP-Vasoactive Intestinal Peptide- ELISA Kit

E-EL-H2155-24Tests Elabscience Biotech 24 Tests 150 EUR

Human VIP-Vasoactive Intestinal Peptide- ELISA Kit

E-EL-H2155-48Tests Elabscience Biotech 48 Tests 396 EUR

Human VIP-Vasoactive Intestinal Peptide- ELISA Kit

E-EL-H2155-96Tests Elabscience Biotech 96 Tests 495 EUR

Human VIP-Vasoactive Intestinal Peptide- ELISA Kit

E-EL-H2155-96Tests10 Elabscience Biotech 96 Tests *10 4950 EUR

Human VIP-Vasoactive Intestinal Peptide- ELISA Kit

E-EL-H2155-96Tests5 Elabscience Biotech 96 Tests *5 2475 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide ELISA Kit (VIP)

RK02505 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

Human Vasoactive Intestinal Peptide, VIP GENLISA ELISA

KBH1356 Krishgen 1 x 96 wells 286 EUR

ELISA kit for Human VIP (Vasoactive Intestinal Peptide)

E-EL-H2155 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 452.4 EUR

ELISA kit for Human VIP (Vasoactive Intestinal Peptide)

ELK1453 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 518.4 EUR

Guinea Pig VIP ELISA Kit

EGV0044 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

VIP ELISA Kit (Dog) (OKEH07379)

OKEH07379 Aviva Systems Biology 96 Wells 1420.8 EUR

VIP ELISA Kit (Pig) (OKEH07380)

OKEH07380 Aviva Systems Biology 96 Wells 1310.4 EUR

VIP ELISA Kit (Rat) (OKCD02978)

OKCD02978 Aviva Systems Biology 96 Wells 981.6 EUR

VIP ELISA Kit (Rat) (OKCA01013)

OKCA01013 Aviva Systems Biology 96 Wells 1100.4 EUR

ELISA kit for Human Vasoactive Intestinal Peptide (VIP)

KTE62665-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

VIP ELISA Kit (Mouse) (OKCD02981)

OKCD02981 Aviva Systems Biology 96 Wells 934.8 EUR

VIP ELISA Kit (Bovine) (OKEH07378)

OKEH07378 Aviva Systems Biology 96 Wells 1310.4 EUR

VIP ELISA Kit (Cattle) (OKCD02980)

OKCD02980 Aviva Systems Biology 96 Wells 1075.2 EUR

VIP ELISA Kit (Chicken) (OKEH03960)

OKEH03960 Aviva Systems Biology 96 Wells 1059.6 EUR

VIP, human, porcine, rat; VIP (28 amino acids)

5-02080 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

OKEH07379-96W - VIP ELISA Kit (Dog)

OKEH07379-96W Aviva Systems Biology 96Wells 875 EUR

OKEH07380-96W - VIP ELISA Kit (Pig)

OKEH07380-96W Aviva Systems Biology 96Wells 800 EUR

OKCD02978-96W - VIP ELISA Kit (Rat)

OKCD02978-96W Aviva Systems Biology 96Wells 650 EUR

OKCA01013-96W - VIP ELISA Kit (Rat)

OKCA01013-96W Aviva Systems Biology 96Wells 750 EUR

Prepro VIP (111-122) (human)

5-01793 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Prepro VIP (156-170) (human)

5-01794 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

Prepro VIP (81-122) (human)

5-01795 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

Prepro VIP (156-170) (human)

H-9190.0001 Bachem 1.0mg 254.4 EUR

Prepro VIP (156-170) (human)

H-9190.0005 Bachem 5.0mg 907.2 EUR

Prepro VIP (111-122), human

TP1627-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Prepro VIP (111-122), human

TP1627-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Prepro VIP (111-122), human

TP1627-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Prepro VIP (111-122), human

TP1627-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Prepro VIP (111-122), human

TP1627-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Prepro VIP (81-122), human

TP1635-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Prepro VIP (81-122), human

TP1635-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Prepro VIP (81-122), human

TP1635-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Prepro VIP (81-122), human

TP1635-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Prepro VIP (81-122), human

TP1635-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

OKCD02981-96W - VIP ELISA Kit (Mouse)

OKCD02981-96W Aviva Systems Biology 96Wells 625 EUR

OKEH07378-96W - VIP ELISA Kit (Bovine)

OKEH07378-96W Aviva Systems Biology 96Wells 800 EUR

OKCD02980-96W - VIP ELISA Kit (Cattle)

OKCD02980-96W Aviva Systems Biology 96Wells 725 EUR

OKEH03960-96W - VIP ELISA Kit (Chicken)

OKEH03960-96W Aviva Systems Biology 96Wells 725 EUR

VIP (human, mouse, rat)

4011611.0001 Bachem 1 mg 112.35 EUR

VIP (human, mouse, rat)

4011611.0005 Bachem 5 mg 449.4 EUR

VIP (human, mouse, rat)

H-3775.0001 Bachem 1.0mg 211.2 EUR

VIP (human, mouse, rat)

H-3775.0005 Bachem 5.0mg 733.2 EUR

Human VIP shRNA Plasmid

20-abx955086 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 µg
 • 300 µg

Rat Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA

KT-60990 Kamiya Biomedical Company 96 tests 998 EUR

Chicken VIP peptides ELISA Kit

EK1681 SAB 96 tests 799 EUR

VIP (Human, Porcine) antibody

Y010 Cusabio 50 ul 512.4 EUR

VIP Recombinant Protein (Human)

RP034339 ABM 100 ug Ask for price

Prepro VIP (111-122), human acetate

TP1627L-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Prepro VIP (111-122), human acetate

TP1627L-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Prepro VIP (111-122), human acetate

TP1627L-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Prepro VIP (111-122), human acetate

TP1627L-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Prepro VIP (111-122), human acetate

TP1627L-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Rat Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit

DLR-VIP-Ra DL Develop 96T 454 EUR
Jednak ekspresja genu IFNGR1 S. Typhimurium 14028 była regulowana w dół i nie została zmieniona przez kokulturę z VIP, co sugeruje, że zmiany w białku IFNγR1 mogą być spowodowane wpływem na transport cytoplazmatyczny. 15 genów JAK/STAT, z 84 przebadanych, uległo zwiększeniu w wyniku infekcji S. Typhimurium 14028, a pięć genów uległo zmniejszeniu. Wspólna hodowla z VIP istotnie zmniejszyła ekspresję dwóch genów (IFNG i IL-20) oraz zwiększyła ekspresję trzech genów (SOCS1, SOCS3 i STAT4) (P < 0,05). S. Typhimurium 14028 zwiększył również ekspresję PTPN1, który defosforyluje JAK2 i TYK2. Nie zmieniło się to w wyniku wspólnej hodowli z VIP, ale ekspresja ISG15 indukowana przez S. Typhimurium 14028, związana z podatnością na zakażenie Gram-ujemne, była dalej zwiększana przez VIP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.