Uwodnienie i wiązanie przeciwjonów wodnego chlorku acetylocholiny i chlorku karbamoilocholiny

Uwodnienie i  wiązanie jonów Cl – neurot  -ransmittera acetylocholiny (ACh + ) i jego syntetycznego analogu, karbamoilocholiny (CCh + ), badano łącząc pomiary przewodnictwa rozcieńczonego roztworu ze spektroskopią relaksacyjną dielektryczną i obliczeniami mechaniki statystycznej przy 1D-RISM i Poziom 3D-RISM. Stwierdzono, że wiązanie jonów chlorkowych jest słabe, ale nie bez znaczenia. Spośród 30 cząsteczek wody koordynujących ACh i CCh +  tylko ∼1/3 jest pod wpływem kationu w swojej dynamice rotacyjnej, przy czym większość – położona w pobliżu ugrupowań hydrofobowych – jest opóźniona tylko o czynnik ∼2,5. Przy zanikających stężeniach kationów substancji rozpuszczonej i ∼3-4 H 2Wiązania wodorowe cząsteczek O z grupą CO substancji rozpuszczonej wykazują podobną dynamikę rotacyjną, ale wzrost stężenia i temperatury powoduje wyraźne odwodnienie ACh +  i CCh + .

NU-120596, dodatni allosteryczny modulator nikotynowego  receptora acetylocholiny α7 ssaka, jest ujemnym modulatorem selektywnych kanałów chlorkowych  bramkowanych ligandem  ślimaków Lymnaea stagnalis

Pobudzające neuronalne receptory nikotynowe α7 (nAChR) są szeroko wyrażane w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym i odpornościowym i są ważne dla regulacji uczenia się, pamięci i odpowiedzi immunologicznej. Specyficzne ligandy α7 nAChR, w tym pozytywne modulatory allosteryczne, są obiecujące w leczeniu zaburzeń poznawczych, procesów zapalnych i bólu. Jeden z nich, PNU-120596, silnie zwiększał odpowiedź neuronów na agonistów α7 i opóźniał odczulanie, wykazując selektywność wobec α7 w porównaniu z heteromerycznymi nAChR, ale nie był badany w kanałach bramkowanych ligandem hamującym.
 • Badaliśmy działanie PNU-120596 na kanały przewodzące aniony za pomocą technik zaciskania napięcia: nieznacznie wzmogło odpowiedź ludzkich receptorów glicyny eksprymowanych w komórkach PC12, szczurzych receptorów GABAA  w móżdżkowych komórkach Purkinjego i mysich GABAA Rs  heterologicznie eksprymowanych w oocytach Xenopus .
 • Przeciwnie, PNU-120596 wywierał hamujący wpływ na receptory pośredniczące w prądach anionowych w neuronach Lymnaea stagnalis: dwa podtypy nAChR, receptory GABA i glutaminianu.
 • Przyspieszenie zaniku prądu, w przeciwieństwie do spowolnienia odczulania w ssaczym α7 nAChR, zaobserwowano w neuronach L. stagnalis z przewagą ekspresji jednego z dwóch podtypów nAChR.
 • Tak więc, wpływ PNU-120596 na te anionoselektywne nAChR był dokładnie przeciwny do działania na ssacze kationoselektywne nAChRs.
 • Porównanie cząsteczki PNU-120596 zadokowanej do modeli domen transbłonowych ludzkiego AChR α7 i dwóch podjednostek nAChR L. stagnalis wykazało pewne różnice w kontaktach z resztami aminokwasowymi ważnymi dla działania PNU-120596 na nAChR α7. Zatem nasze wyniki pokazują, że działanie PNU-120596 zależy od konkretnego podtypu tych receptorów Cys-loop.

 Konwersja  mięśniowego  receptora acetylocholiny w przewodnictwo chlorkowe  przy dodatnich potencjałach przez pojedynczą mutację

Selektywność ładunkowa stanowi podstawę pobudzenia lub hamowania komórek przez kanały jonowe bramkowane ligandem Cys-loop (LGIC) i jest niezbędna dla funkcji receptora fizjologicznego. Nie ma doniesień o naturalnie występujących mutacjach w LGIC związanych z konwersją selektywności ładunku. Tutaj opisujemy mutację CHRNA1 (α1Leu251Arg) u pacjenta z wrodzonym zespołem miastenicznym związanym z przekształceniem mięśniowego receptora acetylocholiny (AChR) w kanał hamujący.
Przeprowadzając eksperymenty typu patch-clamp, stwierdzono, że AChR jest przekształcany w przewodnictwo chlorkowe przy dodatnich potencjałach, podczas gdy prądy całej komórki przy ujemnych potencjałach, chociaż znacznie zmniejszone, nadal były przenoszone przez sód. Symulacje dynamiki molekularnej z próbkowaniem parasola wykazały zwężenie promienia porów kanału do 2,4 Å w wyniku mutacji, która wymagała częściowej desolwatacji jonów w celu przeniknięcia przez por.
Desolwatacja jonów wiązała się z karą energetyczną, która została skompensowana przez korzystne oddziaływanie elektrostatyczne dodatnio naładowanych arginin z chlorkiem. Odkrycia te ujawniają mechanizm transformacji mięśniowego AChR w kanał hamujący w kontekście klinicznym.
Acetylcholine Chloride
Acetylcholine Chloride

Badanie funkcji i możliwej roli biologicznej  podjednostki kanału chlorkowego bramkowanego  acetylocholiną  (ACC-1) pasożytniczego nicienia Haemonchus contortus.

Nadrodzina cys-loop kanałów jonowych bramkowanych ligandami jest dobrze znana jako ważne cele leków dla wielu związków specyficznych dla bezkręgowców. Wraz ze wzrostem oporności obserwowanym na całym świecie na istniejące środki przeciwrobacze, konieczne jest zidentyfikowanie nowych celów leków, aby można było opracować nowe terapie. Rodzina kanałów chlorkowych bramkowanych acetylocholiną (ACC) to unikalna rodzina receptorów cholinergicznych, które, na podstawie modelu Caenorhabditis elegans, wykazują potencjał jako cele leków przeciwpasożytniczych. Jednak niewiele wiadomo na temat funkcji tych receptorów u nicieni pasożytniczych.
Tutaj zidentyfikowaliśmy gen acc (hco-acc-1) z pasożytniczego nicienia owiec Haemonchus contortus. Chociaż podobny w sekwencji do wcześniej scharakteryzowanego receptora ACC-1 C. elegans, Hco-ACC-1 nie tworzy funkcjonalnego kanału homomerycznego w oocytach Xenopus. Zamiast tego, koekspresja Hco-ACC-1 z wcześniej scharakteryzowaną podjednostką Hco-ACC-2 wytworzyła funkcjonalny kanał heteromeryczny, który był 3 razy bardziej wrażliwy na acetylocholinę w porównaniu z kanałem homomerycznym Hco-ACC-2 . Odkryliśmy również, że Hco-ACC-1 może być wyrażany funkcjonalnie w C. elegans. Nadekspresja zarówno cel-acc-1, jak i hco-acc-1 w obu mutantach C. elegans N2 i acc-1 null skróciła czas inicjowania przez robaki odwrócenia procesu unikania oktanolu.
Ponadto wytworzono przeciwciała przeciwko białku Hco-ACC-1 do zastosowania w badaniach immunolokalizacji. Hco-ACC-1 konsekwentnie zlokalizowany w przedniej połowie gardła, w szczególności w tkance mięśniowej gardła w H. contortus. Z drugiej strony ekspresja Hco-ACC-1 w C. elegans była ograniczona do tkanki neuronalnej. Podsumowując, badania te dostarczyły nowych informacji na temat potencjalnej roli receptorów ACC w pasożytniczych nicieniach.

Molekularna i farmakologiczna charakterystyka  kanału chlorkowego bramkowanego  acetylocholiną  (ACC-2) z pasożytniczego nicienia Haemonchus contortus

Wykazano, że kanały jonowe bramkowane ligandem cys-loop nicieni (LGIC) są atrakcyjnymi celami do opracowywania nowych leków przeciwpasożytniczych. Rodzina receptorów ACC-1 to unikalna grupa kanałów chlorkowych bramkowanych acetylocholiną obecna tylko u bezkręgowców, a analiza sekwencji sugeruje, że zawierają one nowe miejsce wiązania acetylocholiny. Wyizolowaliśmy nowego członka tej rodziny, Hco-ACC-2, z pasożytniczego nicienia Haemonchus contortus i za pomocą ukierunkowanej mutagenezy, elektrofizjologii i modelowania molekularnego zbadaliśmy, w jaki sposób dwa aromatyczne aminokwasy w miejscu wiązania przyczyniły się do rozpoznania agonisty.

Acetylcholine Chloride

00509-02 NACALAI TESQUE 25G 37.1 EUR

Acetylcholine Chloride

00509-31 NACALAI TESQUE 1G 10.5 EUR

Acetylcholine Chloride

A172060 Toronto Research Chemicals 10mg 75 EUR

Acetylcholine Chloride

B1596-1000 ApexBio 1g 46 EUR

Acetylcholine Chloride

B1596-5.1 ApexBio 10 mM (in 1mL DMSO) 40 EUR

Acetylcholine Chloride

B1596-50 ApexBio 50 mg 153.6 EUR

Acetylcholine Chloride

B1596-5000 ApexBio 5g 69 EUR

Acetylcholine Chloride

B1596-S ApexBio Evaluation Sample 22 EUR

Acetylcholine chloride

AB0002 Bio Basic 5g 72.53 EUR

Acetylcholine chloride

571549 MedKoo Biosciences 25.0g 250 EUR

Acetylcholine (chloride)

HY-B0282 MedChemExpress 1g 159.6 EUR

Acetylcholine chloride

T1221-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Acetylcholine chloride

T1221-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Acetylcholine chloride

T1221-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Acetylcholine chloride

T1221-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Acetylcholine chloride

T1221-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Acetylcholine chloride

RM7734-25G EWC Diagnostics 1 unit 97.17 EUR

Acetylcholine chloride 98%

A07870 Pfaltz & Bauer 25G 192.43 EUR

Acetylcholine Chloride (powder)

51R-U008501 Fitzgerald 200 mg 574 EUR

Acetylcholine-d9 Chloride

A172062 Toronto Research Chemicals 10mg 190 EUR

Acetylcholine-d4 Chloride

A172063 Toronto Research Chemicals 10mg 158 EUR

Acetylcholine (BSA)

20-abx165621 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Acetylcholine (OVA)

20-abx165622 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Acetylcholine iodide

C6791-100 ApexBio 100mg 48 EUR

Acetylcholine iodide

C6791-200 ApexBio 200mg 72 EUR

Acetylcholine iodide

573623 MedKoo Biosciences 5.0g 225 EUR

Acetylcholine iodide

T6751-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Acetylcholine iodide

T6751-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Acetylcholine iodide

T6751-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Acetylcholine iodide

T6751-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Acetylcholine iodide

T6751-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Acetylcholine (iodide)

HY-101086 MedChemExpress 100mg 129.6 EUR

Acetylcholine Bromide

A172073 Toronto Research Chemicals 10g 138 EUR

Acetylcholine bromide

591804 MedKoo Biosciences 100.0g 340 EUR

Acetylcholine bromide

T20344-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Acetylcholine bromide

T20344-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Acetylcholine bromide

T20344-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Acetylcholine bromide

T20344-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Acetylcholine bromide

T20344-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Acetylcholine bromide

RM1596-25G EWC Diagnostics 1 unit 288.15 EUR

Acetylcholine Antibody

GWB-218757 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Acetylcholine (ACh) (BSA)

abx165621-100g Abbexa 100 µg 1800 EUR

Acetylcholine (ACh) (BSA)

abx165621-10g Abbexa 10 µg 475 EUR

Acetylcholine (ACh) (BSA)

abx165621-50g Abbexa 50 µg 575 EUR

Acetylcholine (ACh) (OVA)

abx165622-100g Abbexa 100 µg 1800 EUR

Acetylcholine (ACh) (OVA)

abx165622-10g Abbexa 10 µg 475 EUR

Acetylcholine (ACh) (OVA)

abx165622-50g Abbexa 50 µg 575 EUR

Acetylcholine iodide 98%

A07890 Pfaltz & Bauer 25G 246.93 EUR

Acetylcholine ELISA Kit

ECP7795 Genovis AB 96 Tests 630 EUR

Acetylcholine perchlorate

592229 MedKoo Biosciences 5.0g 250 EUR

Acetylcholine perchlorate

T20522-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Acetylcholine perchlorate

T20522-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Acetylcholine perchlorate

T20522-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Acetylcholine perchlorate

T20522-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Acetylcholine perchlorate

T20522-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Acetylcholine perchlorate

RM1634-5G EWC Diagnostics 1 unit 69.1 EUR

Acetylcholine-1,1,2,2-d4 Bromide

A172072 Toronto Research Chemicals 10mg 115 EUR

Acetylcholine-d9 Bromide

A172052 Toronto Research Chemicals 5mg 164 EUR

Acetylcholine (ACH) Antibody

20-abx100892 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Acetylcholine (ACh) Antibody

abx100892-100l Abbexa 100 µl 262.5 EUR

Acetylcholine (ACh) Antibody

abx100892-1ml Abbexa 1 ml 725 EUR

Acetylcholine (ACh) Antibody

abx100892-200l Abbexa 200 µl 337.5 EUR

Acetylcholine (ACH) CLIA Kit

20-abx490319 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Acetylcholine-d16 Bromide

A172064 Toronto Research Chemicals 5mg 207 EUR

Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

DLR-ACH-Ge-48T DL Develop 48T 681.6 EUR

Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

DLR-ACH-Ge-96T DL Develop 96T 892.8 EUR

Rat Acetylcholine ELISA kit

E02A0711-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Acetylcholine ELISA kit

E02A0711-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Acetylcholine ELISA kit

E02A0711-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat Acetylcholine ELISA kit

E01A9075 BlueGene 96T 700 EUR

Pig Acetylcholine ELISA kit

E07A0711-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Acetylcholine ELISA kit

E07A0711-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Acetylcholine ELISA kit

E07A0711-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Acetylcholine ELISA kit

E08A0711-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Acetylcholine ELISA kit

E08A0711-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Acetylcholine ELISA kit

E08A0711-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

ACH(Acetylcholine) ELISA Kit

ELK7888-48T ELK Biotech 48T Ask for price

ACH(Acetylcholine) ELISA Kit

ELK7888-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

EKN43185-48T Biomatik Corporation 48T 430.43 EUR

Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

EKN43185-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2920.78 EUR

Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

EKN43185-96T Biomatik Corporation 96T 614.9 EUR

Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

EKU02074-48T Biomatik Corporation 48T 632.03 EUR

Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

EKU02074-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4288.78 EUR

Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

EKU02074-96T Biomatik Corporation 96T 902.9 EUR

Acetylcholine (Ach) ELISA Kit

abx514363-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Acetylcholine (Ach) ELISA Kit

20-abx150314 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

ACH(Acetylcholine) ELISA Kit

RE10129-48wells Reed Biotech 48 wells 125.55 EUR

ACH(Acetylcholine) ELISA Kit

RE10129-96wells Reed Biotech 96 wells 179.55 EUR

Goat Acetylcholine ELISA kit

E01A43996 BlueGene 96T 700 EUR

Goat Acetylcholine ELISA kit

E06A0711-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Acetylcholine ELISA kit

E06A0711-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Acetylcholine ELISA kit

E06A0711-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Acetylcholine ELISA kit

E01A0312 BlueGene 96T 700 EUR

Human Acetylcholine ELISA kit

E01A0711-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Acetylcholine ELISA kit

E01A0711-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Acetylcholine ELISA kit

E01A0711-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Sheep Acetylcholine ELISA kit

E01A96289 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Acetylcholine ELISA kit

E03A0711-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Acetylcholine ELISA kit

E03A0711-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Acetylcholine ELISA kit

E03A0711-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human acetylcholine ELISA Kit

ELA-E0912h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Mouse Acetylcholine ELISA kit

E01A17817 BlueGene 96T 700 EUR

Canine Acetylcholine ELISA kit

E01A61431 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Acetylcholine ELISA kit

E01A26564 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Acetylcholine ELISA kit

E04A0711-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Acetylcholine ELISA kit

E04A0711-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Acetylcholine ELISA kit

E04A0711-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Bovine Acetylcholine ELISA kit

E01A78860 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Acetylcholine ELISA kit

E01A70143 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Acetylcholine ELISA kit

E09A0711-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey Acetylcholine ELISA kit

E09A0711-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey Acetylcholine ELISA kit

E09A0711-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit acetylcholine ELISA Kit

ELA-E0912Rb Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Acetylcholine Quantification Kit

55R-1457 Fitzgerald 100 assays 633 EUR

Porcine Acetylcholine ELISA kit

E01A52713 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Acetylcholine ELISA kit

E01A87586 BlueGene 96T 700 EUR

Porcine acetylcholine ELISA Kit

ELA-E0912p Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

General Acetylcholine ELISA Kit

EK2438 SAB 96 tests 659 EUR

General Acetylcholine ELISA Kit

RD-ACH-Ge-48T Reddot Biotech 48T 508.6 EUR

General Acetylcholine ELISA Kit

RD-ACH-Ge-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 694.8 EUR

General Acetylcholine ELISA Kit

RD-ACH-Ge-96T Reddot Biotech 96T 726.6 EUR

General Acetylcholine ELISA Kit

RD-ACH-Ge-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 967.2 EUR

ELISA kit for ACH (Acetylcholine)

E-EL-0081 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 452.4 EUR

Rat ACH(Acetylcholine) ELISA Kit

ELK9644-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Rat ACH(Acetylcholine) ELISA Kit

ELK9644-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Rat Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

EK7654 SAB 96Т 799 EUR

Rat acetylcholine(ACH) Elisa Kit

EK720537 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.58 EUR

Rat acetylcholine(ACH)ELISA Kit

GA-E0730RT-48T GenAsia Biotech 48T 380.4 EUR

Rat acetylcholine(ACH)ELISA Kit

GA-E0730RT-96T GenAsia Biotech 96T 595.2 EUR

ELISA Kit for Acetylcholine (ACH)

CEA912Ge Cloud-Clone 96Т 796 EUR

Rat Acetylcholine, ACH ELISA Kit

CELI-66063r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rat acetylcholine,ACH ELISA Kit

CN-01923R1 ChemNorm 96T 548.4 EUR

Rat acetylcholine,ACH ELISA Kit

CN-01923R2 ChemNorm 48T 367.2 EUR

Rat Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

AE23410RA-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Rat Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

AE23410RA-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Rat acetylcholine(ACH)ELISA Kit

QY-E10922 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Rat Acetylcholine(ACh)ELISA Kit

NSL1687r Sunlong 96 Tests 498 EUR

Rat acetylcholine,ACH ELISA Kit

SL0025Ra Sunlong - 498 EUR

Acetylcholine iodide, Hi-LR™

RM773-10G EWC Diagnostics 1 unit 106.03 EUR

Acetylcholine iodide, Hi-LR™

RM773-25G EWC Diagnostics 1 unit 233.16 EUR

Acetylcholine iodide, Hi-LR™

RM773-5G EWC Diagnostics 1 unit 58.88 EUR

Rat acetylcholine,ACH ELISA Kit

YLA0714RA-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Rat acetylcholine,ACH ELISA Kit

YLA0714RA-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Cat Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

YLA0068CT-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Cat Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

YLA0068CT-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

BSA Conjugated Acetylcholine (ACH)

CPA912Ge11 Cloud-Clone 10ug 140 EUR

BSA Conjugated Acetylcholine (ACH)

4-CPA912Ge11 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

OVA Conjugated Acetylcholine (ACH)

CPA912Ge21 Cloud-Clone 10ug 140 EUR

OVA Conjugated Acetylcholine (ACH)

4-CPA912Ge21 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated Acetylcholine (ACH)

RPU50834-100ug Biomatik Corporation 100ug 431.2 EUR

BSA Conjugated Acetylcholine (ACH)

RPU50834-1mg Biomatik Corporation 1mg 1911 EUR

BSA Conjugated Acetylcholine (ACH)

RPU50834-50ug Biomatik Corporation 50ug 336 EUR

OVA Conjugated Acetylcholine (ACH)

RPU50835-100ug Biomatik Corporation 100ug 431.2 EUR

OVA Conjugated Acetylcholine (ACH)

RPU50835-1mg Biomatik Corporation 1mg 1911 EUR

OVA Conjugated Acetylcholine (ACH)

RPU50835-50ug Biomatik Corporation 50ug 336 EUR

Goat Acetylcholine(ACh) ELISA Kit

NSL1258Gt Sunlong 96T 528 EUR

EnzyChrom Acetylcholine Assay Kit

EACL-100 BioAssay Systems 100 459 EUR

Acetylcholine (ACH) Antibody (Biotin)

20-abx271741 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Acetylcholine Bromide 98%_x000D__x000D_

A07860 Pfaltz & Bauer 25G 60.51 EUR

Acetylcholine Recptor A, Antibody

GWB-FFBCF9 GenWay Biotech 0.1 ml Ask for price

Acetylcholine ELISA Kit (OKEH02568)

OKEH02568 Aviva Systems Biology 96 Wells 872.4 EUR

Acetylcholine (ACh) Antibody (Biotin)

abx271741-1ml Abbexa 1 ml 787.5 EUR

Acetylcholine (ACh) Antibody (Biotin)

abx271741-200l Abbexa 200 µl 350 EUR

Human acetylcholine,ACH ELISA Kit

201-12-1291 SunredBio 96 tests 528 EUR

Mouse ACH(Acetylcholine) ELISA Kit

ELK8593-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Mouse ACH(Acetylcholine) ELISA Kit

ELK8593-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Human ACH(Acetylcholine) ELISA Kit

ELK8634-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Human ACH(Acetylcholine) ELISA Kit

ELK8634-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Human Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

EK7651 SAB 96Т 799 EUR

Mouse Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

EK7652 SAB 96Т 799 EUR

Mouse acetylcholine,ACH Elisa Kit

EK730014 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.64 EUR

Human acetylcholine(ACH) Elisa Kit

EK700131 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.13 EUR

Human acetylcholine(ACH)ELISA Kit

GA-E1307HM-48T GenAsia Biotech 48T 346.8 EUR

Human acetylcholine(ACH)ELISA Kit

GA-E1307HM-96T GenAsia Biotech 96T 559.2 EUR

Mouse acetylcholine(ACH)ELISA Kit   

GA-E0711MS-48T GenAsia Biotech 48T 403.2 EUR

Mouse acetylcholine(ACH)ELISA Kit   

GA-E0711MS-96T GenAsia Biotech 96T 640.8 EUR

Human Acetylcholine, ACH ELISA Kit

CELI-66063h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Mouse Acetylcholine, ACH ELISA Kit

CELI-66063m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Human Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

AE23407HU-48Tests Abebio 48 Tests 325 EUR

Human Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

AE23407HU-96Tests Abebio 96 Tests 610 EUR

Mouse Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

AE23408MO-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Mouse Acetylcholine (ACH) ELISA Kit

AE23408MO-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Human acetylcholine,ACH ELISA Kit

CN-04680H1 ChemNorm 96T 526.8 EUR

Human acetylcholine,ACH ELISA Kit

CN-04680H2 ChemNorm 48T 348 EUR

Mouse acetylcholine,ACH ELISA Kit

CN-02803M1 ChemNorm 96T 526.8 EUR
Stwierdzono, że zamiast reszty tryptofanu w pętli wiążącej B, która jest niezbędna do wiązania liganda w ssaczych nAChR, w Hco-ACC-2 występuje fenyloalanina (F200). Zmiany aminokwasów w F200 na tyrozynę lub tryptofan były dość dobrze tolerowane, gdzie mutacja F200Y powodowała nadwrażliwość kanału na ACh i nikotynę, a także innych agonistów cholinergicznych, takich jak karbachol i metacholina . Ponadto, zarówno pyrantel, jak i lewamizol były częściowymi agonistami receptora typu dzikiego i podobnie jak inni agoniści wykazywały wzrost wrażliwości przy F200Y.
Z drugiej strony, w Hco-ACC-2 znajduje się reszta tryptofanu w pozycji 248 w pętli C, która wydaje się być istotna dla funkcji receptora, ponieważ mutacje fenyloalaniny lub tyrozyny spowodowały znaczny spadek wrażliwości na agonistę. Ponadto mutacje, które zamieniły reszty F200 i W248 (tj. F200W/W248F) wytworzyły niefunkcjonalne receptory. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że Hco-ACC-2 ma nowe cholinergiczne miejsce wiązania, które może mieć implikacje dla projektowania specyficznych środków przeciwrobaczych, które są ukierunkowane na tę rodzinę receptorów pasożytniczych nicieni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.