Warunkowa ekspresja genu za pośrednictwem lentiwirusa

Zdolność do zidentyfikowania roli konkretnego genu w systemie zależy od kontroli ekspresji tego genu. W tym protokole opisujemy metodę stabilnej, warunkowej ekspresji receptorów Nod-Like (NLR) w komórkach THP-1 przy użyciu lentiwirusowego systemu ekspresji. System ten łączy wszystkie niezbędne składniki do indukowanej tetracykliną ekspresji genów w pojedynczym lentiwektorze z konstytutywną koekspresją markera selekcyjnego, co jest skutecznym środkiem do kontrolowania ekspresji genów przy użyciu pojedynczej infekcji wirusowej komórek . Odbywa się to na lentiwirusowej platformie ekspresyjnej trzeciej generacji, która poprawia bezpieczeństwo lentiwirusów i pozwala na większą ekspresję genów niż wcześniejsze platformy lentiwirusowe.
Plazmid ekspresyjny lentiwirusa jest najpierw modyfikowany tak, aby zawierał gen będący przedmiotem zainteresowania kierowany przez promotor TRE (element odpowiedzi tetracyklinowej) w prostym etapie klonowania bramy, a następnie jest kotransfekowany do komórek HEK293T wraz z plazmidami pakującymi i otoczkowymi w celu wytworzenia wirusa. Wirus jest używany do infekowania interesującego typu komórki przy niskim MOI, tak że większość transdukowanych komórek zawiera pojedynczą integrację wirusa. Zakażone komórki hoduje się z selekcją, a integracja wirusa jest weryfikowana przez qPCR.
Ekspresja genów w stabilnie stransdukowanych komórkach jest indukowana doksycykliną i walidowana przez qPCR, immunoblot i cytometrię przepływową. Ta elastyczna lentiwirusowa platforma ekspresyjna może być wykorzystywana do stabilnej i silnej indukcji interesującego genu w szeregu komórek do wielu zastosowań. Streszczenie graficzne: Schematyczny przegląd transdukcji lentiwirusowej komórek THP-1.

Profil ekspresji genów   w komórkach jądrowych krwi obwodowej  lentiwirusa małych przeżuwaczy — seropozytywnych i seronegatywnych kóz mlecznych w ich pierwszej laktacji

Odpowiedź immunologiczna na antygen wirusowy powoduje naciek komórek zapalnych do tkanki, co stwarza odpowiednie środowisko do replikacji wirusa w makrofagach i rekrutacji większej liczby monocytów do miejsca infekcji lub utajonych monocytów. Celem pracy była analiza profilu transkryptomicznego komórek jądrowych krwi obwodowej izolowanych od kóz seropozytywnych i seropozytywnych wobec SRLV w szczytowym okresie ich pierwszej laktacji. Seropozytywne kozy SRLV zostały prawdopodobnie zakażone siarą. Zaprojektowano i opracowano  niestandardowe mikromacierze transkryptomiczne dla kóz , a mianowicie  macierz ekspresji genów Capra hircus , która zawiera około 50 000 unikalnych transkryptów na mikromacierz .
Tylko cztery geny ulegały zróżnicowanej ekspresji, z podwyższoną ekspresją genów GIMAP2, SSC5D i SETX oraz obniżoną ekspresją genu GPR37 u kóz seropozytywnych wobec SRLV seronegatywnych. Jednak w analizie RT-qPCR wynik dla genu SETX nie został potwierdzony. Różnice w ekspresji badanych genów wskazują na aktywny proces zapalny u kóz seropozytywnych SRLV we wczesnym stadium infekcji.
Expression Lentivirus
Expression Lentivirus

Konstrukcja swoistego Smo  lentiwirusa  i  ekspresja  zakażonych komórek raka trzustki pozytywnych dla przeciwciała powierzchniowego CD24CD44

Celem tego badania było skonstruowanie wektora lentiwirusa niosącego gen Smo i transfekowanie komórek raka trzustki, w których stwierdzono obecność przeciwciała powierzchniowego CD24CD44 oraz wykrycie zakaźności. Zaprojektowano i zsyntetyzowano lentiwirusa niosącego określony fragment Smo oraz przetestowano jego funkcjonalność. Do dalszych badań eksperymentalnych i porównań wykorzystano grupę nadekspresji, grupę hamującą i grupę kontrolną ujemną. Pomyślnie zaprojektowano i wyprodukowano wirusa. Najlepszym obciążeniem wirusowym był wirus 1X106 TU, w którym wzrost komórek i efekt fluorescencji w studzienkach hodowlanych z rozcieńczeniem polibrenem były najlepsze. Są to warunki transfekcji i parametry transfekcji dla kolejnych eksperymentów. Plazmid ten wykryto przeciwciałem flagowym metodą Western blot.W rezultacie miał duży specyficzny prążek 250kD, a białko błonowe było z powodzeniem nadeksprymowane.
  • Wyniki ekspresji Smo w pięciu grupach komórek po transfekcji wirusa wykryte za pomocą RT-PCR: grupa ślepa wyniosła 1,0038±0,0344, grupa ujemna CON238: 1,0276±0,2944d, grupa ujemna CON077: 0,8793±0,0402; Grupa nadekspresji LV-SMO15570-2: 2,7479±0,30808 i grupa inhibicji LV-SMO-RNAi37304-1: 0,2386±0,0481.
  • Istniały różnice między grupą z nadekspresją i grupą z inhibicją a pozostałymi trzema grupami. Jednorodność wariancji: Bartlett F = 4,3530, P = 0,0016 < 0,05, heterogeniczny . Test KW: cc2 = 10,9905* P = 0,0267 i wystąpiła różnica istotna statystycznie.
  • Zaprojektowany wirus osiągnął założone wymagania. Zaprojektowano fragment sRNA dla kluczowego genu Smo szlaku sygnałowego Hh i pomyślnie skonstruowano wektor lentiwirusa niosącego ten fragment.
  • Ekspresję Smo analizowano po transfekcji komórek SW1990CD24CD44-dodatnich, co sugeruje, że funkcja fragmentu RNA zaprojektowanego dla kluczowego genu Smo w tym eksperymencie była skuteczna.

Promowanie właściwości immunomodulujących i różnicowania osteogennego mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej in vitro przez  ekspresję gąbki miR-146a  za pośrednictwem lentiwirusa

Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) wywierają korzystny wpływ na naprawę tkanki kostnej zarówno poprzez funkcje immunomodulacyjne, jak i różnicowanie osteogenne. Jako jeden z pierwszych zidentyfikowanych miRNA, które regulują wrodzoną odpowiedź immunologiczną, doniesiono, że miR-146a służy jako regulator negatywnego sprzężenia zwrotnego w kilku przewlekłych chorobach zapalnych. Jednak większość badań koncentruje się na zrozumieniu, w jaki sposób miRNA-146a reguluje komórki odpornościowe i związane z nimi zaburzenia immunologiczne.

h CD226 Expression Lentivirus

LVP1484 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h CD155 Expression Lentivirus

LVP1512 GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h CD47 Expression Lentivirus

LVP918 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h CD44 Expression Lentivirus

LVP1318 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h CD4 Expression Lentivirus

LVP1152 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h CD1 Expression Lentivirus

LVP1320 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h CD8a Expression Lentivirus

LVP1151 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h CD3E Expression Lentivirus

LVP1163 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h TFRC (CD71) Expression Lentivirus

LVP1321 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h IL3RA (CD123) Expression Lentivirus

LVP1211 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h KLRK1 (CD314) Expression Lentivirus

LVP1377 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h ITGB1 (CD29) Expression Lentivirus

LVP1323 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h IL15RA (CD215) Expression Lentivirus

LVP1486 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h FCGR2B (CD32) Expression Lentivirus

LVP1457 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h CLEC12A_HA (CD371) Expression Lentivirus

LVP1460 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h CD50 (ICAM3) Expression Lentivirus

LVP1312 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h CD111 (Nectin1) Expression Lentivirus

LVP1365 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h TNFSF9 (CD137L) Expression Lentivirus

LVP1521 GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h CD64 (FCGR1A) Expression Lentivirus

LVP1368 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h CD30 (TNFRSF8) Expression Lentivirus

LVP1347 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h CD66 (CEACAM1) Expression Lentivirus

LVP1348 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h PD-L2 (CD273) Expression Lentivirus

LVP1422 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h IL3RA (CD123)_HA Expression Lentivirus

LVP1461 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h CD1D (6His) Expression Lentivirus

LVP1396 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h HAVCR2 (CD366) (6His) Expression Lentivirus

LVP1395 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h CD19 Expression, Concentrated Lentivirus

LVP1084-PBS GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h CD40 Expression, Concentrated Lentivirus

LVP888-PBS GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h CD47 Expression, Concentrated Lentivirus

LVP918-PBS GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h CD8a Expression, Concentrated Lentivirus

LVP1151-PBS GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h IL6 Expression Lentivirus

LVP1144 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h IL4 Expression Lentivirus

LVP1161 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h IL7 Expression Lentivirus

LVP1162 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h KDR Expression Lentivirus

LVP1176 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h FAS Expression Lentivirus

LVP1181 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h ADA Expression Lentivirus

LVP923 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h FAP Expression Lentivirus

LVP1307 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h VIM Expression Lentivirus

LVP1357 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h PXN Expression Lentivirus

LVP1358 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h TPO Expression Lentivirus

LVP1371 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h WAS Expression Lentivirus

LVP1429 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h MAG Expression Lentivirus

LVP1485 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h FST Expression Lentivirus

LVP1518 GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h CD28 (6His) Expression, Concentrated Lentivirus

LVP1078-PBS GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h CD22 (6His) Expression, Concentrated Lentivirus

LVP1085-PBS GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h CD26 (DPP4) Expression, Concentrated Lentivirus

LVP1349-PBS GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h EGFR Expression Lentivirus

LVP1142 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h NRP1 Expression Lentivirus

LVP1145 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h MUC1 Expression Lentivirus

LVP1148 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h PIGF Expression Lentivirus

LVP1154 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h BRAF Expression Lentivirus

LVP1156 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h ROS1 Expression Lentivirus

LVP1158 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h KLK3 Expression Lentivirus

LVP1171 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h NEK6 Expression Lentivirus

LVP1182 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h NEK7 Expression Lentivirus

LVP1183 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h CDR1 Expression Lentivirus

LVP917 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h ESR1 Expression Lentivirus

LVP924 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h NME4 Expression Lentivirus

LVP932 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h STM2 Expression Lentivirus

LVP1210 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h CBX7 Expression Lentivirus

LVP1308 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h ACE2 Expression Lentivirus

LVP1310 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h Rab7 Expression Lentivirus

LVP1315 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h Rab5 Expression Lentivirus

LVP1316 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h MFN2 Expression Lentivirus

LVP1327 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h ANO1 Expression Lentivirus

LVP1344 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h FGL2 Expression Lentivirus

LVP1346 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h CCR2 Expression Lentivirus

LVP1354 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h NEFL Expression Lentivirus

LVP1360 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h NOS2 Expression Lentivirus

LVP1367 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h BMI1 Expression Lentivirus

LVP1372 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h PSCA Expression Lentivirus

LVP1374 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h POLQ Expression Lentivirus

LVP1421 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h ARSA Expression Lentivirus

LVP1425 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h IDUA Expression Lentivirus

LVP1426 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h SGSH Expression Lentivirus

LVP1427 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h CYBB Expression Lentivirus

LVP1430 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h CAV1 Expression Lentivirus

LVP1431 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h ROR1 Expression Lentivirus

LVP1458 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h DGKA Expression Lentivirus

LVP1468 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h REST_HA Expression Lentivirus

LVP1475 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h UBR7 Expression Lentivirus

LVP1483 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h MMP1 Expression Lentivirus

LVP1516 GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h BDNF Expression Lentivirus

LVP1520 GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

m CD8 Expression Lentivirus

LVP1363 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h HDAC1 Expression Lentivirus

LVP1143 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h VEGFB Expression Lentivirus

LVP1146 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h PARP1 Expression Lentivirus

LVP1149 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h IL3RA Expression Lentivirus

LVP1150 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h PTCH1 Expression Lentivirus

LVP1155 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h SART3 Expression Lentivirus

LVP1159 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h TIGIT Expression Lentivirus

LVP1160 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h EDNRA Expression Lentivirus

LVP1165 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h Foxp3 Expression Lentivirus

LVP1172 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h APLP2 Expression Lentivirus

LVP1177 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h PCSK9 Expression Lentivirus

LVP1178 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h NTSR1 Expression Lentivirus

LVP1179 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h GPNMB Expression Lentivirus

LVP921 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h DECR1 Expression Lentivirus

LVP927 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h DECR2 Expression Lentivirus

LVP928 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h NMRK1 Expression Lentivirus

LVP930 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h PITX3 Expression Lentivirus

LVP931 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h FADS2 Expression Lentivirus

LVP1319 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h OVOL2 Expression Lentivirus

LVP1322 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h APOA1 Expression Lentivirus

LVP1324 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h SOX10 Expression Lentivirus

LVP1325 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h P2RY1 Expression Lentivirus

LVP1328 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h TUSC2 Expression Lentivirus

LVP1343 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h NLRP3 Expression Lentivirus

LVP1350 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h CCL19 Expression Lentivirus

LVP1353 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h Sirt2 Expression Lentivirus

LVP1373 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h EPCAM Expression Lentivirus

LVP1375 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h PDE6B Expression Lentivirus

LVP1423 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h ABCA4 Expression Lentivirus

LVP1424 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h NAGLU Expression Lentivirus

LVP1428 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h ACOD1 Expression Lentivirus

LVP1432 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h SIRPA Expression Lentivirus

LVP1459 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h RIOK1 Expression Lentivirus

LVP1469 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h HDAC8 Expression Lentivirus

LVP1482 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h TAOK1 Expression Lentivirus

LVP1509 GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h GSTA1 Expression Lentivirus

LVP1514 GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h GSTA2 Expression Lentivirus

LVP1515 GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h CD16 (FCGR3A) Expression, Concentrated Lentivirus

LVP1313-PBS GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h MAGEA3 Expression Lentivirus

LVP1147 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h NANOS3 Expression Lentivirus

LVP1164 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h IL1RL1 Expression Lentivirus

LVP1168 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h CTAG1B Expression Lentivirus

LVP1169 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h MAGEA3 Expression Lentivirus

LVP1170 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h COX7A1 Expression Lentivirus

LVP1173 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h BCL11B Expression Lentivirus

LVP1180 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h SKIV2L Expression Lentivirus

LVP919 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h SKIV2L Expression Lentivirus

LVP919-GP GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h TP5313 Expression Lentivirus

LVP926 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h ELOVL5 Expression Lentivirus

LVP929 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h rab11a Expression Lentivirus

LVP1314 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h PTGER4 Expression Lentivirus

LVP1356 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h TUBA4A Expression Lentivirus

LVP1359 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h PIK3CA Expression Lentivirus

LVP1362 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h MAGEA1 Expression Lentivirus

LVP1376 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h LRRC15 Expression Lentivirus

LVP1462 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h EFEMP2 Expression Lentivirus

LVP1470 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h RBFOX1 Expression Lentivirus

LVP1481 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h LGALS8 Expression Lentivirus

LVP1487 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h CLEC2D Expression Lentivirus

LVP1513 GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h COL1A1 Expression Lentivirus

LVP1517 GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h CEACAM5 Expression Lentivirus

LVP1153 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h TNFSF11 Expression Lentivirus

LVP1157 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h TMPRSS2 Expression Lentivirus

LVP1309 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h NCR3LG1 Expression Lentivirus

LVP1345 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h NEUROG1 Expression Lentivirus

LVP1351 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h IL13RA1 Expression Lentivirus

LVP1366 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h TP53BP1 Expression Lentivirus

LVP1464 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h TACSTD2 Expression Lentivirus

LVP1465 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h SELENOP Expression Lentivirus

LVP1471 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h EIF2AK4 Expression Lentivirus

LVP1479 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h NADSYN1 Expression Lentivirus

LVP1519 GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h KIAA1324 Expression Lentivirus

LVP1175 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h TNFRSF1B Expression Lentivirus

LVP922 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h ACADM_HiBit Expression Lentivirus

LVP1473 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h ACADL_HiBit Expression Lentivirus

LVP1474 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h KIAA0319L Expression Lentivirus

LVP920 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h EIF2AK1_HiBit Expression Lentivirus

LVP1476 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h EIF2AK2_HiBit Expression Lentivirus

LVP1477 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h EIF2AK3_HiBit Expression Lentivirus

LVP1478 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h EIF2AK4_HiBit Expression Lentivirus

LVP1489 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

m CD64 (FCGR1) Expression Lentivirus

LVP1370 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h CD19 (EF1a, Puro) Expression, Concentrated Lentivirus

LVP1451 GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h CD26 (EF1a, Puro) Expression, Concentrated Lentivirus

LVP1452 GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h SOX2 (HA) Expression Lentivirus

LVP1398 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h CD20 (MS4A1 ) (6His) Expression, Concentrated Lentivirus

LVP1089-PBS GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h KRAS (G12D) Expression Lentivirus

LVP1166 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h KRAS (G12D) Expression Lentivirus

LVP1166-PBS GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h AT1 (AGTR1) Expression Lentivirus

LVP1311 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h CLDN18 #1 Expression Lentivirus

LVP1466 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h CLDN18 #2 Expression Lentivirus

LVP1467 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 346.5 EUR

h Kras (G12C) Expression Lentivirus

LVP1508 GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h TP53 (R175H) Expression Lentivirus

LVP1167 GenTarget 1x107 IFU/ml x 200ul 541.2 EUR

h TP53 (R175H) Expression Lentivirus

LVP1167-PBS GenTarget 1x10^8 IFU/ml x 200ul 455 EUR

h HA-ORAI1 Expression Lentivirus

LVP1212 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h HA-ORAI2 Expression Lentivirus

LVP1213 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR

h HA-ORAI3 Expression Lentivirus

LVP1214 GenTarget 1x10^7 IFU/ml x 200ul 276.5 EUR
W niniejszym badaniu zastosowaliśmy gąbki miRNA, które poddano wymuszonej ekspresji przy użyciu wektora lentiwirusowego, aby obniżyć ekspresję miR-146a w ludzkich komórkach macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej (hASC). hASC transdukowane gąbkami miR-146a wykazywały wzmocnione właściwości immunomodulujące, o czym świadczy zwiększona produkcja kluczowych czynników immunosupresyjnych. Czynniki te były w stanie zwiększyć ekspresję genów przeciwzapalnych i zahamować ekspresję genów zapalnych w makrofagach. Dalsze badania mechanistyczne wykazały, że supresja miR-146a aktywowała sygnalizację NF-κB w hASC, co sugeruje jego regulacyjną rolę w indukowanych przez gąbkę miR-146a zmianach immunomodulacyjnych w hASC.
Ponadto stwierdzono również, że supresja miR-146a stymuluje różnicowanie osteogenne hASC. Obserwowana regulacja w górę ekspresji SMAD4 wskazywała na udział SMAD4 w modulowaniu potencjału osteogennego hASC w odpowiedzi na supresję miR-146a. Nasze badanie przyczynia się do zrozumienia wpływu miR-146a na właściwości immunomodulujące i różnicowanie osteogenne hASC oraz podkreśla potencjalne zastosowanie zmodyfikowanych hASC gąbek miRNA-146a jako komórek nasiennych w inżynierii tkanki kostnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.